CESTOVNÉ POISTENIE

Naša cestovná kancelária ponúka cestovné poistenie poisťovne Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktorá sa dlhodobo špecializuje na cestovné poistenie už od roku 1907.

Európska cestovná poisťovňa Generali

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
IČO: 35 709 332

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na stiahnutie

Cestovné poistenie – informačný dokument o poistnom produkte (IPID) (PDF)

Cestovné poistenie – brožúra (informácie, limity a všeobecné poistné podmienky)(PDF)

Cestovné poistenie ročné – brožúra (informácie, poistné limity a všeobecné poistné podmienky)(PDF)

Postup v prípade poistnej udalosti – poistenie liečebných nákladov

V prípade hospitalizácie je nutné telefonicky nahlásiť túto skutočnosť bezodkladne na núdzovej linke Európskej cestovnej poisťovne.
V prípade, že ste v zahraničí boli nútený vyhľadať lekársku pomoc, boli ste ambulantne ošetrený a za ošetrenie ste zaplatili na mieste, predložte všetky doklady poisťovni po návrate na Slovensko. Je potrebné, aby vaše cestovné poistenie zahŕňalo krytie liečebných nákladov. Stiahnite si formulár Hlásenie poistnej udalosti – poistenie liečebných nákladov a vyplňte ho.
K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:
potvrdenie o cestovnom poistení,
cestovné podklady (zmluva o zájazde, letenky, atď.),
lekárske správy zo zahraničia,
faktúra za ošetrenie (originál),
faktúra za lieky (originál).

Vyplnený formulár spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu poisťovne:
Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Postup v prípade poistnej udalosti – poistenie storna

V prípade, že nemôžete nastúpiť na cestu a máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím storna, stornujte cestu bezodkladne v cestovnej kancelárii telefonicky a písomne emailom. Stiahnite si formulár Hlásenie poistnej udalosti – poistenie storna a vyplňte časť B (Otázky na účastníka cesty).
Časť A (Otázky na cestovnú kanceláriu) si dajte vyplniť a potvrdiť  v cestovnej kancelárii a časť C (Otázky na ošetrujúceho lekára) si dajte vyplniť ošetrujúcim odborným lekárom v prípade, že na cestu nie je možné nastúpiť zo zdravotných dôvodov.
K hláseniu poistnej udalosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:
potvrdenie o cestovnom poistení,
potvrdenie o rezervácii zájazdu/ letenky/ inej služby,
stornofaktúra,
potvrdenie o pracovnej neschopnosti,
podrobná lekárska správa.

Vyplnený formulár spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu poisťovne:
Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Postup v prípade poistnej udalosti – poistenie pre prípad prerušenia cesty

V prípade, že cestu je nutné prerušiť zo zdravotných dôvodov a máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím pre prípad prerušenia cesty, je nutné telefonicky nahlásiť túto skutočnosť bezodkladne na núdzovej linke Európskej cestovnej poisťovne.
Po návrate na Slovensko si stiahnite formulár Hlásenie poistnej udalosti – poistenie storna a vyplňte časť B (Otázky na účastníka cesty).
Časť A (Otázky na cestovnú kanceláriu) si dajte vyplniť a potvrdiť  v cestovnej kancelárii. Ak sa cesta musela prerušiť zo zdravotných dôvodov, poistený má povinnosť predložiť o tom potvrdenie od miestneho ošetrujúceho lekára a lekársku správu, ktorá v prípade prerušenia cesty nahrádza časť C (Otázky na ošetrujúceho lekára). Svojvoľné prerušenie cesty nie je poistené.
K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:
potvrdenie o cestovnom poistení,
potvrdenie o rezervácii zájazdu, letenky alebo inej služby,
stornofaktúra (vyčíslenie nevyužitých služieb),
lekárska správa a odporúčanie miestneho lekára v zahraničí cestu prerušiť,
účty za nocľah (cestovné náklady v origináloch).

Vyplnený formulár spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu poisťovne:
Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Postup v prípade poistnej udalosti – poistenie batožiny

V prípade, že došlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate (krádež, lúpež) Vašej batožiny, nechajte si túto skutočnosť bezpodmienečne na mieste písomne potvrdiť (pri lúpeži alebo krádeži od polície; pri poškodení počas prepravy od prepravcu (napr. leteckej spoločnosti). Bez predloženia týchto dokladov nie je možné si škodu následne nárokovať. Je nevyhnutné, mať uzatvorené cestovné poistenie s krytím batožiny.
Pri nutných nákupoch náhradných vecí pri oneskorenom dodaní batožiny si nechajte meškanie batožiny bezpodmienečne potvrdiť prepravcom (napr. letecká spoločnosť) a uschovajte si účty za nákup náhradných vecí.
Pri strate cestovných dokladov alebo cestovných platobných prostriedkov kontaktujte telefonicky núdzovú linku Európskej cestovnej poisťovne.
Po návrate na Slovensko si stiahnite formulár Hlásenie poistnej udalosti – poistenie batožiny a vyplňte ho.
K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:
potvrdenie o cestovnom poistení,
originál policajného protokolu alebo potvrdenia,
originály o kúpe odcudzenej batožiny,
letenka a originál bag tag,
originál potvrdenia o nahlásení škody leteckej spoločnosti príp. inému prepravcovi – Demage Report, Property irregularity report (PIR),
predbežný rozpočet na opravu, príp. potvrdenie o tom, že oprava nie je rentabilná,
fotky poškodenej batožiny,
originál potvrdenia od prepravcu o neúspešnom pátraní po batožine (vydáva dopravca cca 4 týždne od nahlásenia škody).

Vyplnený formulár spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu poisťovne:
Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Na stiahnutie

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie liečebných nákladov (PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie storna (PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie batožiny (PDF)