VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Venujte prosím pozornosť uvedeným informáciám vzťahujúcimi sa na zmluvy o zájazde. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde sú všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie, informácie zverejnené na webovom sídle www.ckvive.sk, príslušný katalóg s cenníkom, ďalšie informačné materiály a formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, s ktorými sa cestujúci oboznámi pre uzavretím tejto zmluvy. Dokladom o zakúpení zájazdu je platná Zmluva o zájazde, ktorej súčasťou je doklad o ochrane pre prípad úpadku cestovnej kancelárie a doklad o komplexnom cestovnom poistení (ak ste ho uzatvorili prostredníctvom našej cestovnej kancelárie) a doklad o zaplatení celkovej ceny zájazdu.

REZERVÁCIA ZÁJAZDU
Rezerváciu je možné vykonať emailom na emailovú adresu ckvive@ckvive.sk, telefonicky na rezervačnej centrále 055/381 35 25, 0911 944 496, 0911 513 658 alebo osobne na pobočke v Košiciach (Alžbetina 26).

PLATBA ZÁJAZDU
Platbu je možné vykonať bankovým prevodom na účet cestovnej kancelárie, vkladom na účet cestovnej kancelárie alebo v hotovosti na pobočke. Bankové spojenie a variabilný symbol je pridelený pri rezervácii dovolenky.

CENA ZÁJAZDU
Ceny sú kalkulované na počet prenocovaní, nie na počet dní, čo znamená, že cena zájazdu je vždy kalkulovaná na každú aj začatú noc v súlade s medzinárodnými štandardami. V cene zájazdu je zahrnutý zvolený typ dopravy (ak je uvedené v zmluve), ubytovanie s príslušným typom stravovania, služby delegáta (ak je uvedené v zmluve), služby sprievodcu (ak je uvedené v zmluve), doplnkové služby (ak je uvedené v zmluve), DPH. Ceny zájazdov individuálnou dopravou neobsahujú dopravu do a z miesta pobytu. Ceny leteckých, autobusových a kombinovaných zájazdov obsahujú zvolený typ dopravy. U leteckých zájazdov je cena leteckej dopravy kalkulovaná na základe dopravy v ekonomickej triede. Povinné príplatky (letiskové poplatky, emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa, transfery na letisku) sú poplatky, ktoré si letecké spoločnosti účtujú na krytie nákladov súvisiacich s odbavovaním a ďalším servisom na letisku. Palivový príplatok je poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok. Na základe rastu pohonných látok môže byť v priebehu sezóny prekalkulovaný aktualizovaný palivový príplatok, čo môže dodatočne ovplyvniť cenu zájazdu. Ceny leteniek sú kalkulované na základe referenčnej ceny paliva 550 USD/MT, pričom za referenčnú cenu paliva (JET A1) sa považuje cenový základ vychádzajúci z PLATTS Barges FOB Rotterdam High.
Odletová taxa je povinný poplatok vo vybraných krajinách. Poplatok je povinný pre všetkých cestujúcich odlietajúcich z danej krajiny alebo letiska a je zvyčajne účtovaný priamo na mieste (ak nie je uvedené inak). Jeho výška je rôzna a závisí od konkrétnej krajiny a letiska.
Poplatok za vybavenie víz, je povinný poplatok u zájazdov s vízovou povinnosťou, ktorý je účtovaný cestovnou kanceláriou za vybavenie víz do krajín s vízovou povinnosťou alebo registráciou. Poplatok je povinný pre všetkých cestujúcich (ak nie je uvedené inak). Jeho výška je rôzna a závisí od konkrétnej krajiny a jej vstupných formalít.
Kúpeľný poplatok alt. pobytová taxa, je povinný poplatok vo vybraných krajinách. Poplatok je povinný pre všetkých ubytovaných hostí a je zvyčajne účtovaný priamo na mieste (ak nie je uvedené inak). Jeho výška je rôzna a závisí od konkrétnej krajiny, regiónu, sezóny, kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia.

DOSPELÁ OSOBA A DIEŤA
Rozhodujúcim vekom pre rozlíšenie dospelej osoby a dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa dovŕši v deň plánovaného návratu zo zájazdu. Ubytovacie zariadenia posudzujú vek dieťaťa individuálne, zvyčajne sú za deti považované osoby do 12 rokov. Dieťa do 2 rokov (označované ako infant) zvyčajne cestuje za zvýhodnenú cenu bez nároku na služby, ubytovanie, stravovanie a doplnkové služby.
V prípade ak cestuje dieťa v sprievode inej osoby ako rodiča, odporúčame k cestovnému dokladu dieťaťa pribaliť aj písomný súhlas rodičov alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Forma, jazyk a prípadné notárske overenie dokumentu si prosím overte na zastupiteľskom úrade štátu pobytu, prípadne transferu. V prípade, že sprevádzajúci rodič nemá priezvisko sprevádzaného maloletého dieťaťa, odporúčame vziať si so sebou na cestu overené doklady preukazujúce rodičovský vzťah.

POKYNY NA CESTU A POBYT
Cestovná kancelária poskytne v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu cestujúcemu pokyny na cestu a pobyt zahŕňajúce voucher (ubytovací poukaz), voucher (poukaz na transfer, ak je súčasťou zájazdu), informácie o doprave (letenky, autobusové resp. lodné lístky, ak sú súčasťou zájazdu) a všeobecné informácie o krajine. Do vouchera nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať, čokoľvek prepisovať alebo vpisovať. Každý neoprávnený zásah do vouchera ho činí neplatným. Služby vo voucheri a informácie o doprave sú uvedené v slovenskom alt. anglickom alebo nemeckom jazyku.

PROGRAM ZÁJAZDU
Program pobytových zájazdov sa mení v závislosti od spôsobu dopravy a dĺžky pobytu. Prvý a posledný deň zájazdu je určený najmä na dopravu, transfer a prihlásenie resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení. Lety môžu niekedy presiahnuť aj polnoc, pričom sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu, v opačnom prípade môžu byť lety v skorých ranných hodinách, pričom transfer je zabezpečený predchádzajúci deň zájazdu. V prípade obsadenia alebo uvoľnenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie v plnom rozsahu, rovnako aj obsadenie alebo uvoľnenie izby v neskorých večerných hodinách či skorých ranných hodinách sa nadchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie v plnom rozsahu. Cestovná kancelária nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu z týchto príčin a nekompenzuje služby, ktoré neboli z týchto dôvodov čerpané. Pobyt ako taký a samotné služby sa vždy počítajú na počet prenocovaní, čo znamená, že cena zájazdu je vždy kalkulovaná na počet nocí, a teda nie na počet dní zájazdu.
Program poznávacích zájazdov sa okrem tematiky mení aj v závislosti od spôsobu dopravy, dĺžky zájazdu, aktuálnej situácie v mieste pobytu, alebo v závislosti od odporúčaní miestnych poskytovateľov služieb.
Program lodných plavieb sa mení v závislosti od lodnej spoločnosti a dĺžky plavby. Prvý a posledný deň plavby je určený najmä na dopravu, transfer a prihlásenie resp. odhlásenie na lodi. Upozorňujeme na striktné dodržiavanie harmonogramu lodných plavieb. Za oneskorený príchod do prístavu a zmeškanie registrácie a nalodenia alebo zmeškanie nalodenia počas plavby nesie zodpovednosť v plnej miere cestujúci.
Zmena dĺžky pobytu je vyhradená z dôvodu možných zmien v organizácii dopravy, čím sa môže dĺžka zájazdu predĺžiť alebo skrátiť. Cestovná kancelária nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu z týchto príčin a cestujúcim odporúčame si v krátkej dobe pred a po začatí zájazdu neplánovať dôležité stretnutia a povinnosti.

PREDĹŽENIE, UKOČENIE A VYLÚČENIE ZO ZÁJAZDU
Predĺženie zájazdu z miesta pobytu v zahraničí je možné na základe povolenia zo strany cestovnej kancelárie. Podmienkou je akceptácia novej zmluvy o zájazde a úhrada platby pred začatím predĺženia zájazdu zo strany objednávateľa.
Predčasné ukončenie zájazdu je potrebné dôsledne zvážiť, vzhľadom na súvisiace náklady s tým spojené. Za nevyčerpané služby z titulu predčasného ukončenia dovolenky nie je poskytnutá zo strany cestovnej kancelárie žiadna náhrada. Vybrané špecifické prípady je však možné riešiť v rámci uzatvoreného cestovného poistenia, ak bolo dojednané.
Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na vylúčenie objednávateľa alebo cestujúceho z prepravy alebo celého zájazdu pokiaľ svojím chovaním či konaním narušuje priebeh, porušuje bezpečnostné a iné predpisy dopravcov a prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, prípadne ak hrozí nebezpečenstvo, že by takáto situácia mohla nastať.

CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZOVÉ POVINNOSTI
Občania Slovenskej republiky môžu vstupovať na územie cudzej krajiny s platným cestovným dokladom. Všetci občania vrátane maloletých detí musia mať vlastný cestovný doklad. Minimálna doba platnosti cestovného dokladu je 6 mesiacov po návrate. Aktuálne vstupné podmienky jednotlivých krajín sú uvedené na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. V prípade straty alebo odcudzenia cestovného dokladu ste nútení si na spiatočnú cestu zaopatriť nové náhradné doklady sami a na svoje vlastné náklady. Odporúčame vziať si so sebou minimálne 2 fotografie a kópiu cestovného dokladu, ktorá urýchli prípadné vybavenie nových dokladov.
Pre vstup do krajín s bezvízovým stykom s registračnou povinnosťou (elektronická autorizácia, elektronická registrácia) a vízovým stykom je okrem platného cestovného dokladu potrebné preukázať udelenie víz alt. splnenie registračnej povinnosti pre vstup do krajiny. Víza, registráciu pre vstup alebo iný typ vstupu do krajiny zabezpečuje pre cestujúcich cestovná kancelária za poplatok. Poplatok za vybavenie víz alebo registračnej povinnosti, je povinný poplatok u zájazdov s vízovou povinnosťou, ktorý je účtovaný cestovnou kanceláriou za vybavenie víz do krajín s vízovou povinnosťou alebo registračnou povinnosťou. Poplatok je povinný pre všetkých cestujúcich (ak nie je uvedené inak). Jeho výška je rôzna a závisí od konkrétnej krajiny a jej vstupných formalít. Udelenie a povolenie vstupu do krajiny je plne v kompetencii konkrétnej krajiny a cestovná kancelária nemá žiaden vplyv na jeho udelenie. V prípade zamietnutia vstupu do krajiny sa poplatok za vybavenie víz, registrácie alebo iného režimu vstupu nerefunduje. Aktuálne vstupné podmienky jednotlivých krajín sú uvedené na stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Pri rezervácii zájazdu je potrebné uviesť meno, ktoré je uvedené v cestovnom doklade, v prípade uvedenia nesprávneho mena alebo chýb nenesie cestovná kancelária zodpovednosť za poplatky spojené s opravou údajov.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A OČKOVACIE POVINNOSTI
Napriek faktu, že mnoho destinácií sa nachádza v Európskej únii a jednotlivé členské krajiny majú uzavreté vzájomné dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nie všetky zdravotné zariadenia a nemocnice akceptujú európske cestovné poistenie, alebo nekryje všetky možné služby, ktoré vám môžu vzniknúť pri poistnej udalosti. Pred uzavretím zmluvy odporúčame uzavrieť cestovné poistenie. V prípade zdravotných problémov kontaktujte cestovnú kanceláriu alebo recepciu hotela a poisťovňu (v prípade uzavretého poistenia), ktorá Vám oznámi ďalší postup. V prípade hospitalizácie je nutné telefonicky nahlásiť túto skutočnosť bezodkladne na núdzovej linke poisťovne. V prípade, že ste v zahraničí boli nútený vyhľadať lekársku pomoc, boli ste ambulantne ošetrený a za ošetrenie ste zaplatili na mieste, predložte všetky doklady poisťovni po návrate na Slovensko.
Pre vstup do vybraných krajín s očkovacou povinnosťou alebo odporúčaním je cestujúci pri vstupe preukázať očkovací preukaz s uvedeným povinným očkovaním alebo vakcínou. Aktuálne informácie o očkovaní pred cestou do zahraničia poskytuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave, regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republiky a oddelenie cudzokrajných chorôb pri fakultných nemocniciach v Bratislave, Martine a v Košiciach.

DOPRAVA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

DOPRAVA
Jednotlivé typy dopravy poskytujú širokú možnosť spôsobu dopravy do cieľovej destinácie a preto odporúčame si zvážiť správny typ dopravy.

LETECKÁ DOPRAVA
Cestujúcim odporúčame, aby sa dostavili na letisko (uvedené v zmluve) najneskôr 180 minút pred odletom. Po príchode na letisko je potrebné ohlásiť sa na registračnej priehradke (check in) leteckej spoločnosti uvedenej na letenkách. Registrácia cestujúcich (check in) sa končí najneskôr 60 minút pred plánovaným odletom lietadla. Cestujúci, ktorý sa v stanovenej dobe na registráciu (check in) nedostaví, nebude pripustený k letu. Pri registračnej priehradke (check-in) v odletovej hale je potrebné predložiť letenky, cestovný doklad a batožinu na odbavenie. Žiadame cestujúcich, aby si bezodkladne skontrolovali vystavené palubné vstupenky a batožinové lístky a prípadné reklamácie riešili okamžite pri registračnom pulte (check in). Palubné vstupenky a batožinové lístky je potrebné starostlivo uchovať pre vstup na palubu a prípadnú identifikáciu omeškanej, stratenej alebo poškodenej batožiny. Po vystavení palubnej vstupenky sa absolvuje pasová a colná kontrola. Po absolvovaní pasovej a colnej kontroly nie je možné opustiť odletovú halu letiska. Pridelenie miesta v lietadle je ovplyvnené časom registrácie pri registračnej priehradke (check-in) alebo registrácie prostredníctvom web stránky leteckej spoločnosti (online check in, ak to uvedená letecká spoločnosť pre danú rezerváciu povoľuje). Neskorší check-in nemusí zohľadniť požiadavky na pridelenie sedadiel vedľa seba. Na tento fakt skutočnosť upozorňujeme najmä rodičov s deťmi. Dieťa vo veku do 2 rokov nemá nárok na vlastné sedadlo. Rezervácia miest v lietadle je službou za príplatok a je dostupná len na vybraných letoch. Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny autorizovaných pracovníkov a pokyny vyhlasované na letiskách a na palube lietadla.
Plán letových časov a letové časy jednotlivých leteckých liniek určuje letecká spoločnosť a nie je v kompetencii cestovnej kancelárii ich ovplyvniť.  Zmeny letových časov, meškania a zrušenia letov sú vyhradené a môže k nim dôjsť aj niekoľko hodín pred odletom v dôsledku nepriaznivého počasia, technických a prevádzkových problémov letísk alebo leteckých spoločností, preplnenia letových koridorov a podobne. V prípade meškania alebo zrušenia letu sa o bližších informáciách informujte u zástupcu leteckej spoločnosti na letisku. V prípade zmeškania alebo zrušenia prípojného letu, zapríčineného leteckou spoločnosťou, vyhľadajte zástupcu leteckej spoločnosti na letisku. Cestujúci je automaticky zapísaný na najbližší voľný let zdarma iba v prípade, že meškanie bolo zapríčineného leteckou spoločnosťou. Zodpovednosť prepravcu a nároky cestujúceho v prípadoch odmietnutia nástupu na palubu lietadla, zrušenia letu a dlhého meškania sa riadia ustanoveniami nariadenia (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim priamo zo strany leteckého prepravcu. Letecký prepravca je Vás povinný o Vašich právach informovať a priamo zabezpečovať nároky z nich vyplývajúce.
Cestujúcim s malými deťmi odporúčame vziať si so sebou do príručnej batožiny dostatočné množstvo kojeneckej, resp. detskej stravy a potrieb (plienky, prikrývky, oblečenie a pod.) zohľadňujúce aj prípadné zmeny, meškanie letu alebo dlhšie transfery.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Cestujúcim odporúčame, aby sa dostavili na miesto odchodu (uvedené v pokynoch) najneskôr 30 minút pred odjazdom. Cestujúci, ktorý sa v stanovenej dobe na miesto odchodu nedostaví, nebude pripustený k odjazdu. Pridelenie miesta v autobuse je v kompetencii dopravnej spoločnosti. Cestujúci musí mať vlastné miesto, vrátane detí. Dieťa vo veku do 2 rokov nemá nárok na vlastné sedadlo. Rezervácia miest v autobuse je službou za príplatok a je dostupná len u vybraných dopravných spoločností. Zvyčajne nie je možné si rezervovať konkrétne miesto, len miesto v prednej časti autobusu. Číslovanie sedadiel je rozdielne podľa typu a veľkosti autobusu. Počas autobusovej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej dopravnej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa dopravca podriaďuje. Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny autorizovaných pracovníkov a pokyny na palube autobusu.
Autobusová doprava je zabezpečovaná modernými autobusmi, ktoré spĺňajú technické normy na vykonávanie dopravy v Slovenskej republike i v zahraničí. Značka, resp. výrobca autobusu nie sú z hľadiska kategorizácie autobusov určujúcim faktorom. Dobrý technický stav a servis sú zárukou bezproblémovej a bezpečnej jazdy. Preprava klientov po území SR môže byť v prípade malého počtu záujemcov o zvoz zabezpečovaná zvozovým mikrobusom, osobným autom alebo autobusom, ktorý nemusí spĺňať kritériá diaľkového klimatizovaného autobusu. Doprava diaľkovým klimatizovaným autobusom je garantovaná od hraníc SR. Trasa a časy odchodov a návratov budú uvedené vo Vašich pokynoch na cestu. Počas prepravy sa konajú pravidelné technické a bezpečnostné zastávky, a to presne v súlade s medzinárodne platnými predpismi. V prípade, ak budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to dané tým, že vodiči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá je pre autobusy pomerne obmedzená, a ktorá je často kontrolovaná zo strany polície i spätne. Vzhľadom na nepredvídané okolnosti (ako sú napr. počasie, dopravná situácia na cestách, čakanie na hraničných priechodoch, technické problémy a pod.), môže prísť k predĺženiu plánovanej doby prepravy pri ceste do miesta pobytu i pri návrate do SR. CK sa vždy snaží minimalizovať takéto nepríjemné vplyvy, napriek tomu Vás prosíme v prípade nutných zmien o porozumenie.

LODNÁ DOPRAVA
Cestujúcim odporúčame, aby sa dostavili do prístavu (uvedený v pokynoch) najneskôr 30 minút pred odjazdom lode. Cestujúci, ktorý sa v stanovenej dobe na miesto odchodu nedostaví, nemusí byť pripustený k odjazdu. Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny autorizovaných pracovníkov a pokyny vyhlasované v prístavoch a na palube lode.

LODNÉ PLAVBY
Cestujúcim odporúčame, aby sa dostavili do prístavu (uvedený v pokynoch) najneskôr 180 minút pred odjazdom lode. Po príchode do prístavu je potrebné ohlásiť sa na registračnej priehradke (check in) lodnej spoločnosti uvedenej na voucheri. Registrácia cestujúcich (check in) sa končí najneskôr 60 minút pred plánovaným odchodom lode. Cestujúci, ktorý sa v stanovenej dobe na registráciu (check in) nedostaví, nebude pripustený k vyplávaniu. Pri registračnej priehradke (check-in) v prístave je potrebné predložiť lodné lístky, cestovný doklad a batožinu na odbavenie. Žiadame cestujúcich, aby si bezodkladne skontrolovali vystavené dokumenty a batožinové lístky a prípadné reklamácie riešili okamžite pri registračnom pulte (check in). Lodné lístky a batožinové lístky je potrebné starostlivo uchovať pre vstup na palubu a prípadnú identifikáciu omeškanej, stratenej alebo poškodenej batožiny. Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny autorizovaných pracovníkov a pokyny vyhlasované v prístavoch a na palube lode.
Lodná spoločnosť si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia alebo uváženia kapitána lode rozhodnúť o odklone od bežnej alt.  plánovanej trasy, časovom posune, oneskorení, vynechaní alt. zmene prístavu, vykonaní prepravy inou loďou, odtiahnutí, pomoci inej lodi a podobným úkonom, ktoré sú na základe rozhodnutia lodnej spoločnosti alebo kapitána vhodné alebo nutné pre bezpečnosť cestujúcich, lode a posádky. Za tieto okolnosti nenesie lodná spoločnosť ani cestovná kancelária zodpovednosť a cestujúcemu nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu.

INDIVIDUÁLNA DOPRAVA
Klient sám a v plnom rozsahu zodpovedá za dodržanie termínu nástupu a ukončenia zájazdu, teda aj čerpania, resp. nečerpania zabezpečených služieb. Pri plánovaní cesty je potrebné vziať do úvahy všetky faktory ovplyvňujúce priebeh a dĺžku dopravy, vrátane časov nástupu a odhlásenia.

BATOŽINA
Upozorňujeme, že cestovná kancelária nezodpovedá za stráženie batožiny pred ubytovaním v deň príjazdu a pri ukončení ubytovania v deň odjazdu, rovnako počas transferov a pobytov na letisku. Odporúčame sa presvedčiť o jej naložení a vyložení z dopravného prostriedku.

BATOŽINA – LETECKÁ DOPRAVA
Počet, hmotnosť a rozmery batožiny jedného pasažiera sú limitované u zapísanej aj príručnej batožiny. Príručná batožina nesmie obsahovať nebezpečné predmety, ktoré môžu ohroziť plynulosť letu (nôž, nožnice, pilník, lak na vlasy, sprej a podobne). Príručná batožina môže obsahovať tekutiny a gély v baleniach do 100 ml, spoločne maximálne 1 liter na osobu. Tekutiny a gély musia byť uložené a uzavreté v priehľadnom uzatvárateľnom plastovom obale, ktorý je možno opätovne otvoriť počas kontroly. Dieťa vo veku do 2 rokov nemá nárok na vlastné sedadlo, avšak má nárok na prepravu skladateľného kočíka a 1 kusa príručnej batožiny, podľa rovnakých podmienok ako dospelá osoba. Aktuálne platný počet, rozmery a hmotnosť zapísanej a príručnej batožiny nájdete na stránkach leteckých spoločností. V prípade, že celková hmotnosť Vašej batožiny prekračuje stanovenú bežnú hmotnosť, letiskový personál Vám vyčísli poplatok za nadváhu batožiny. Nadváha je spoplatňovaná priamo na letisku podľa aktuálneho cenníka príslušnej leteckej spoločnosti. Za stratu alebo poškodenie batožiny počas leteckej prepravy plne zodpovedá letecká spoločnosť. V prípade straty alebo poškodenia batožiny, musí byť skutočnosť nahlásená ihneď po zistení na príslušnom mieste na letisku (zvyčajne označenom „Baggage claim“) a spísaný protokol (P.I.R.), v opačnom prípade Váš nárok na náhradu za vzniknutú škodu zaniká. Vybavovanie náhrady je plne v kompetencii cestujúceho. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie hradí cestujúci.

BATOŽINA – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Počet, hmotnosť a rozmery batožiny jedného pasažiera sú limitované, vzhľadom k obmedzenému úložnému priestoru, nemožnosti preťažovania autobusu.  Aktuálne platný počet, rozmery a hmotnosť batožiny je uvedený v pokynoch na cestu. Každý cestujúci je povinný si za asistencie vodiča alebo stevarda svoju batožinu naložiť do autobusu a v cieľovom mieste si batožinu vyzdvihnúť.

BATOŽINA – LODNÁ DOPRAVA
Počet, hmotnosť a rozmery batožiny jedného pasažiera sú limitované v závislosti od lodnej spoločnosti. Aktuálne platný počet, rozmery a hmotnosť batožiny nájdete na stránkach lodných spoločností.

BATOŽINA – LODNÉ PLAVBY
Počet, hmotnosť a rozmery batožiny jedného pasažiera sú limitované. Cestujúcim však vzhľadom k obmedzenému úložnému priestoru v kajutách ako aj typu zvolenej dopravy (letecká, individuálna) do destinácie odporúčame zvážiť počet, množstvo a rozmery batožiny. Aktuálne platný počet, rozmery a hmotnosť batožiny nájdete na stránkach lodných spoločností.  V prípade, že celková hmotnosť Vašej batožiny prekračuje stanovenú bežnú hmotnosť, lodný personál Vás požiada o odobratie nadváhy. Nadváha nie je akceptovaná z bezpečnostných dôvodov. Za stratu alebo poškodenie batožiny počas prepravy do a z kajuty plne zodpovedá lodná spoločnosť. Batožina nesmie obsahovať nebezpečné predmety, ktoré môžu ohroziť plynulosť plavby. Medzi tieto predmety sa radia zbrane, munícia, výbušniny, ohňostroje, svetlice, stlačený alebo kvapalný plyn (horľavý, nehorľavý, chladivá, dráždidlá, jedovaté plyny) a akékoľvek ostré predmety, ktoré by mohli byť použité ako zbrane. V súlade s bezpečnostnými predpismi lodných spoločností je zakázané prinášať na loď potraviny alebo nápoje, pričom lodná spoločnosť si vyhradzuje právo ich odobrať. Tento zákaz sa vzťahuje aj na prístavy počas plavby. Zakúpené nápoje alebo potraviny sa uskladnia na palube a budú vám vrátené večer pred opustením lode. Na lodných plavbách je zvyčajne za asistencie stevardov Vaša batožina naložená v prístave a vyzdvihnutá v kajute pri odchode.

TRANSFER
Po príjazde do destinácie je k dispozícii transfer do ubytovacieho zariadenia alt. prístavu (ak je transfer súčasťou zmluvy). Dĺžka transferu závisí od vzdialenosti ubytovacieho zariadenia od príletového letiska alt. prístavu. Predpokladané dĺžky časov transferov sú orientačné, ich realizácia závisí najmä od typu transfer (štandardný alt. privátny transfer), hustoty cestnej premávky, stavu cestnej infraštruktúry, počtu a rozvozu klientov do viacerých ubytovacích zariadení a podobne. Z vyššie uvedených dôvodov sa dĺžka transferu môže skrátiť alebo výraznejšie predĺžiť. Pri transferoch je nevyhnutné rešpektovať realizované bezpečnostné prestávky vodiča.

COVID-19 OBMEDZENIA SLUŽIEB
V dôsledku opatrení realizovaných proti ochoreniu Covid-19 môžu byť prijaté rôzne obmedzenia a zákazy, ktoré môžu mať dosah na rozsah deklarovaných služieb. Cestovná kancelária nie je zodpovedná za prijaté obmedzenia a zákazy.

UBYTOVANIE, STRAVOVANIE A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE – POBYTOVÉ, POZNÁVACIE A KOMBINOVANÉ ZÁJAZDY

UBYTOVANIE
Pridelenie typu ubytovacieho zariadenia je plne v kompetencii ubytovacích zariadení resp. miestnych orgánov prideľujúcich kategorizáciu na základe miestnych predpisov a noriem. Všeobecný popis najrozšírenejších typov ubytovacích zariadení: Hotel – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času, podľa kategórie. Aparthotel – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí v apartmánoch. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času, podľa kategórie. Penzión – jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby, podľa kategórie. Turistický komplex – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí. Hosťom poskytuje okrem ubytovania aj stravovacie a základné služby, podľa kategórie. Apartmány – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí v apartmánoch, podľa kategórie. Privátne apartmány – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí v apartmánoch v privátnych rodinných domoch, vilách, chatách a chalupách, podľa kategórie. Vila, dom – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, zvyčajne zahŕňajúce prenájom časti alebo celej ubytovacej jednotky, podľa kategórie. Kemp – ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných mobilných ubytovacích zariadeniach, akými sú najmä stan, obytný príves, obytný automobil, alebo v mobilných a pevných ubytovacích objektoch prevádzkovateľa, akými sú najmä mobilný dom, bungalov, chata alebo zrub. Hosťom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť, podľa kategórie.
Všeobecný popis najrozšírenejších typov ubytovania: Dvojlôžková izba – izba s dvoma pevnými lôžkami (oddelené, resp. manželská posteľ), zvyčajne s možnosťou 1, prípadne viacerých prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením. Jednolôžková izba – izba s 1 lôžkom alebo 2-lôžková izba s jedným neobsadeným lôžkom (v závislosti od ubytovacieho zariadenia), s vlastným sociálnym zariadením. Rodinná izba – jedna väčšia izba, alternatívne dve navzájom prepojené izby (čiastočne alebo úplne oddelené) alebo susediace izby, s vlastným sociálnym zariadením. Štúdio – jedna miestnosť s kuchynským kútom a pevnými lôžkami, zvyčajne s možnosťou 1, prípadne viacerých prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením. Apartmán – minimálne dve oddelené miestnosti s kuchynkou alternatívne kuchynským kútom (prípadne jedna spálňa s dvoma lôžkami a obývacia izba s rozkladacím gaučom), s pevnými lôžkami a možnosťou umiestnenia prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením. Suita – priestrannejšia alebo komfortnejšia izba, s vlastným sociálnym zariadením. Bungalov – izba , suita, štúdio alebo apartmán, s vlastným sociálnym zariadením, umiestnený v samostatnom ubytovacom objekte, pričom stravovacie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené v hlavnej budove. Vila (alt. vilka) – zvyčajne priestrannejšia izba, suita, štúdio alebo apartmán, s vlastným sociálnym zariadením, umiestnený v samostatnom ubytovacom objekte,  pričom stravovacie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené v hlavnej budove.
Kategorizácia ubytovacích zariadení je plne v kompetencii ubytovacích zariadení resp. miestnych orgánov prideľujúcich kategorizáciu na základe miestnych predpisov a noriem. Kategorizácia je individuálna a nemusí sa zhodovať s kategorizáciu známou na základe noriem a predpisov Slovenskej republiky. Všeobecná kategorizácia ubytovacích zariadení na základe počtu hviezdičiek: * veľmi jednoduché ubytovacie zariadenie pre nenáročných klientov, ** jednoduché ubytovanie pre nenáročných klientov, *** stredná trieda ubytovacieho zariadenia so štandardnými službami, **** komfortné ubytovacie zariadenie s vysokým štandardom, ***** luxusné ubytovacie zariadenie s vysokou štandardom a kvalitou. Jednotlivé ubytovacie zariadenia poskytujú rozdielnu kvalitu služieb,  disponujú rozličným typom ubytovania a preto odporúčame si zvážiť správne ubytovacie zariadenie (ďalej „hotel“) a typ ubytovania (ďalej „izba“)
Izby typu Economy, Promo, Akcia, Spar – cenovo zvýhodnené izby, ktoré sa odlišujú zníženým štandardom alternatívne vybavením,  znevýhodnené polohou, lokalizáciou. Počet týchto izieb je obmedzený.
Hlavná budova (nazývaná aj centrálna budova) – ubytovací objekt s izbami, pričom stravovacie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené v rovnakej hlavnej budove. Vedľajšia budova (nazývaná aj depandance, anex) – samostatné ubytovacie objekty s izbami, pričom stravovacie a ostatné služby sú zvyčajne zabezpečené v hlavnej budove.
Na základe medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu zvyčajne ubytovaní najskôr o 14.00 hodine a v deň odchodu musia opustiť izbu do 10.00. Skorý príchod, či neskorší odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. V prípade záujmu o skoré ubytovanie (early check-in), neskoré ubytovanie (late check-in), neskoré odhlásenie (late check-out) alebo skoré odhlásenie (early check-out) je potrebné požiadať na recepcii ubytovacieho zariadenia. Tieto služby sú spoplatnené priamo na mieste (cena doplatku závisí od konkrétneho hotela) a nie je možné ich garantovať. Zároveň je potrebné upozorniť, že v čase plnej obsadenosti izieb nemusia byť tieto služby z kapacitných dôvodov poskytované.
Rozdelenie izieb je plne v kompetencii hotela, ktorý vychádza z aktuálnej obsadenosti a cestovná kancelária nemá akýkoľvek vplyv na umiestnenie izby na prízemí, poschodí, v susediacich izbách alebo výhľad z ubytovacej jednotky. V prípade, že sa špeciálne požiadavky nepodarí zabezpečiť, cestovná kancelária nemôže poskytnúť kompenzáciu či zľavu, keďže na tieto požiadavky nevzniká právny nárok. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (rovnakého typu a štandardu) nemusí byť vždy rovnaká a často závisí od architektonického riešenia hotela.
Vybrané hotely disponujú len s konkrétnym počtom izieb s balkónom, terasou alebo lodžiou. Tieto izby sú vždy označené v popise ubytovacieho zariadenia. Francúzsky balkón nie je balkónom v pravom zmysle, jedná sa zvyčajne o veľké okno siahajúce až k podlahe svojím vzhľadom pripomínajúce balkónové dvere. Izby bez balkóna disponujú oknom, pričom vetranie je zabezpečené otvorením okna alebo klimatizáciou. Výhľad na more, obmedzený výhľad na more alebo bočný výhľad na more, je výhľad ktorému môže čiastočne brániť zeleň, časť budovy alebo technologické zariadenia. Izba s orientáciou na morskú stranu je bližšia špecifikácia umiestnenia izby, nie výhľad z izby.
Pevné lôžko je plnohodnotné lôžko. Rozmer lôžok a manželských lôžok sa môže líšiť (šírka sa pohybuje od šírky 120 cm). Pri obsadení dvoma dospelými osobami je k dispozícii len jedna  posteľ (dvojlôžko) alebo dve samostatné postele. V USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande a väčšine exotických destináciíí má väčšina izieb jednu posteľ alebo dve oddelené  lôžka a pri obsadení troma dospelými osobami alebo dvoma dospelými osobami a jedným či dvoma deťmi je k dispozícii len jedna posteľ (zvyčajne typ kingsize bed) alternatívne dve oddelené veľké postele (zvyčajne typ queen size bed). Spací priestor lôžka môže byť značne obmedzený. Menšie pohodlie môže ovplyvniť Vašu dovolenku a  preto odporúčame zvážiť rezerváciu prístelky alebo prepojených izieb, rodinnej izby, suity, apartmánu či iného vyššieho štandardu ubytovania. Znížený komfort spoločného lôžka zodpovedá aj nižšej cene oproti pevnému plnohodnotnému lôžku a samostatnej prístelke alebo oddeleným lôžkami pre vštky ubytované osoby. Presný typ lôžka je na vyžiadanie pri rezervácii.
Prístelka je dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré je možno využiť vo väčšine ubytovacích zariadení. Zvyčajne sa jedná o lôžko menších rozmerov alebo rozkladacie lôžko určené najmä pre deti. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko, matrac a podobne. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny dvojlôžkových izieb s prístelkami, pričom ich podlahová plocha môže byť totožná s plochou dvojlôžkových izieb bez prístelok. Obytný priestor izieb s viacerými prístelkami môže byť značne obmedzený. Menšie pohodlie môže ovplyvniť Vašu dovolenku a  preto odporúčame zvážiť rezerváciu prepojených izieb, rodinnej izby, suity, apartmánu alebo iného vyššieho štandardu ubytovania s väčšou podlahovou plochou. Znížený komfort prístelky zodpovedá aj jej nižšej cene oproti pevnému plnohodnotnému lôžku.
Detská postieľka je prístelka, ktorá je poskytovaná pre menšie deti, zvyčajne do veku 2 rokov. Detská postieľka nie je poskytovaná vo všetkých ubytovacích zariadeniach. Požiadavku pre umiestnenie detskej postieľky v izbe je potrebné nahlásiť pri rezervácii zájazdu na základe ktorej je potvrdená alebo zamietnutá. Detská postieľka je poskytovaná vo vybraných hoteloch za poplatok. Umiestnenie detskej postieľky môže viesť k obmedzeniu podlahovej plochy izby.
Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach s možnosťou varenia je vybavené kuchynkou alebo kuchynským kútom, ktoré zvyčajne disponujú dvojplatničkou, chladničkou a základným riadom. Kuchynské vybavenie nie je plnohodnotné ako ho poznáme z domácností.
V prípade, že je súčasťou izby minibar alebo chladnička, odporúčame po príchode do pridelenej izby skontrolovať jeho obsah a prípadné rozdiely okamžite nahlásiť na recepcii. Konzumácia z minibaru, chladničky a využívanie izbového servisu je vždy za poplatok, ak nie je uvedené inak.
Cestovná kancelária nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmienky pripojenia na internet, satelitného a rádiového vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ hotela vo vlastnej réžii zakúpením programov a vysielania. Výpadky wifi siete a internetového pripojenia sú možné. Upozorňujeme na  obmedzené pokrytie internetového signálu v odľahlých lokalitách.

STRAVOVANIE
Spôsob stravovania, ak je zahrnuté v cene, je vždy uvedený v popise ubytovacieho zariadenia. Nápoje k jedlu nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak. Forma, rozsah, kvalita a harmonogram stravovania závisí od triedy, kategórie, veľkosti a ceny ubytovacej kapacity, ako aj od miestnych noriem, tradícií, zvyklostí a je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia.
Rozsah a forma stravovania: Kontinentálne raňajky – zvyčajne pozostávajú z kávy, čaju, nealkoholického nápoja alebo vody, pečiva, masla, džemu. Rozšírené kontinentálne raňajky – zvyčajne pozostávajú z kávy, čaju, nealkoholického nápoja alebo vody, pečiva, masla, džemu a sú rozšírené o mäsový výrobok, syr alebo vajíčka. Raňajky formou menu – zvyčajne pozostávajú z kávy, čaju, nealkoholického nápoja alebo vody a výberu jedla z raňajkového menu určeného ubytovacím zariadením. Neskoré raňajky – raňajky podávané v čase medzi raňajkami a obedom, zvyčajne obmedzený výber jedál. Obedy a večere formou menu – forma výberu jedál z ponuky menu určeného ubytovacím zariadením. Raňajky, obedy a večere formou bufetu – samoobslužná forma výberu jedál s ponukou studenej a teplej kuchyne. Snack – jednoduché občerstvenie podávané zvyčajne v čase mimo hlavných jedál.
Typ stravovania: Bez stravy – stravovanie nie je zahrnuté v cene zájazdu, klienti si zabezpečujú stravovanie vo vlastnej réžii. Raňajky – raňajky v ubytovacom zariadení. Polpenzia – raňajky a večere v ubytovacom zariadení (ak nie je uvedené inak, nápoje k večeri nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak). Plná penzia – raňajky, obedy a večere v ubytovacom zariadení (ak nie je uvedené inak, nápoje k obedu a večeri nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak). All inclusive light – raňajky, obedy a večere v ubytovacom zariadení (ak nie je uvedené inak, alkoholické a nealkoholické nápoje podávané počas obedov a večerí sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak). All inclusive – raňajky, obedy a večere v ubytovacom zariadení, občerstvenie formou jednoduchých jedál mimo hlavných jedál (ak nie je uvedené inak), vybrané lokálne nealkoholické a lokálne alkoholické nápoje (ak nie je uvedené inak). Ultra all inclusive – raňajky, obedy a večere v ubytovacom zariadení, občerstvenie formou jednoduchých jedál mimo hlavných jedál (ak nie je uvedené inak), vybrané lokálne nealkoholické a lokálne alkoholické nápoje (ak nie je uvedené inak).
Za súčasť stravovania typu all inclusive (all inclusive, all inclusive light, ultra all inclusive alebo iné označenie zahŕňajúce výraz all inclusive, ďalej len „all inclusive“) sa zvyčajne považujú aj športové aktivity, animácie a ďalšie hotelové služby, úroveň sa však môže líšiť v závislosti od miesta pobytu, sezóny, kategórie a cenových relácií hotela. Služby all inclusive je možné čerpať v prvý deň až po ubytovaní (check-in) a v posledný deň čerpania služieb je v zmysle hotelových predpisov ich možné čerpať zvyčajne do 10.00 hod. Presný popis služieb je k dispozícii cestujúcim po príjazde, zvyčajne na recepcii ubytovacieho zariadenia. Vo väčšine ubytovacích zariadení poskytujúcich služby typu all inclusive platí povinnosť nosiť náramok alebo iné označenie hosťa čerpajúceho služby daného ubytovacieho zariadenia z organizačných dôvodov.
Využívanie služieb v á la carte reštauráciách, baroch a ďalších prevádzkach ubytovacích zariadení sa uskutočňuje výhradne na základe rezervácie cestujúceho, ktorú je potrebné uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu, priamo na mieste. O konkrétnych podmienkach rezervácie zvyčajne informuje recepcia hotelového zariadenia, informačný pult v hotelovom zariadení alebo vyhradené oddelenie zaoberajúce sa á la carte rezerváciou. Uvedená stravovacia služba nie je súčasťou stravovacích služieb, ak nie pri konkrétnom ubytovacom zariadení alebo v popise stravovania uvedené inak.
V ubytovacích zaradeniach platí najmä z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby (výnimkou sú ubytovacie zariadenia vybavené kuchynským kútom nezabezpečujúce stravovanie) a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z reštaurácie ubytovacieho zariadenia. Žiadame o rešpektovanie týchto obmedzení, čím sa vyhnete zbytočným nepríjemnostiam. Nápoje sú zvyčajne podávané v plastových alebo akrylátových pohároch (platí aj pre hotely vyššej kategórie) najmä̈ z dôvodu bezpečnosti klientov (pohyb bosými nohami, okolie bazénov a pláží a podobne) a s ohľadom na legislatívu danej krajiny.

VODA A ELEKTRINA
Voda z vodovodu je úžitková, neodporúča sa jej konzumácia. Balená pitná voda je k dispozícii za poplatok (ak nie je uvedené inak) v reštauráciách, baroch a obchodoch. Teplú vodu zvyčajne zabezpečujú slnečné kolektory a preto nie je možné zaručiť jej nepretržitú prevádzku, najmä v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo nepriaznivom počasí tečie vlažná voda. V niektorých oblastiach, prípadne pri krízových situáciách, môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie, zásobovaní vodou a jej užívaním v obmedzenom režime. Elektrické napätie a zásuvky nie vždy zodpovedajú normám Slovenskej republiky. Pred odchodom odporúčame overenie si informácie zodpovedajúceho elektrického napätia a typu zásuvky v danej krajine, prípadne zabezpečenie si redukcie pre zásuvky. Vybrané hotely vyššej kategórie poskytujú zapožičanie redukcie pre zásuvky svojím hosťom.

KLIMATIZÁCIA A KÚRENIE
Klimatizácia a kúrenie je súčasťou vybraných ubytovacích zariadení. Klimatizačné a výhrevné jednotky sú ovládané individuálne klientom resp. centrálne, v kompetencii hotela. Upozorňujeme na teplotné rozdiely medzi teplotami vonkajšieho prostredia a klimatizovanými interiérmi a súvisiacu možnú precitlivenosť na klimatické zariadenia vzhľadom na vysoký teplotný rozdiel po vstupe do klimatizovaných priestorov. Zvyčajne je klimatizácia spojená s užívaním izby  a preto sa pri odchode z izby automaticky vypína. Zariadenie klimatizácie a kúrenia môže byť počas prevádzky hlučné. Za problémy a výpadky klimatizácie a kúrenia nenesie cestovná kancelária zodpovednosť.

KAUCIA
Vybrané hotely vyžadujú od klientov pred ubytovaním zloženie vratnej kaucie v hotovosti alebo autorizáciou platobnej karty slúžiacu ako zábezpeka v prípade neuhradenia útraty v hoteli alebo poškodenia hotela. Výška kaucie je rôzna a závisí od kategorizácie ubytovacieho zariadenia. Kaucia je klientom vrátaná pri odhlásení z hotela v hotovosti. V prípade úhrady kaucie autorizáciou platobnou kartou je doba vrátenia zvyčajne 5-10 dní od ohlásenia v hoteli, v závislosti od banky.

OVERBOOKING
V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia je cestovná kancelária povinná zabezpečiť náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti alebo letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.

BAZÉNY, TOBOGANY A VODNÉ PARKY
Za udržiavanie čistoty v a okolí bazénov, toboganov a vodných parkoch zodpovedá ubytovacie zariadenie.  Vo výnimočných prípadoch môžu niektoré bazény využívať iba dospelé osoby. Teplota vody v bazénoch závisí od klimatických podmienok, pokiaľ nie je deklarovaný ich ohrev. Vybrané hotely disponujú vyhrievaným bazénom, ktorého teplota závisí od rozhodnutia vedenia hotela. Väčšina bazénov a toboganov je otvorená len počas dňa. Z hygienických dôvodov je nutné pridávať do vody v bazénoch chemikálie. Osobám s citlivou pokožkou odporúčame konzultovať túto skutočnosť so svojim lekárom pred realizáciou pobytu. Nie všetky hotely majú bazén s filtračným zariadením, z toho dôvodu musia byť bazény občas vypustené a vyčistené. Je teda nutné počítať s tým, že na určitú dobu môže byť bazén mimo prevádzky. V niektorých ubytovacích zariadeniach je využívanie bazéna podmienené použitím kúpacej čiapky. Počet ležadiel a slnečníkov v okolí bazénov býva obmedzený a nezodpovedá kapacite ubytovacieho zariadenia. Rezervácia ležadiel a slnečníkov súčasne na rôznych miestach v jednom ubytovacom zariadení, ani rezervácia v skorých ranných hodinách nie je zvyčajne akceptovaná. Hygienická nezávadnosť a ph vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. Z objektívnych dôvodov môžu byť bazény na určitú nevyhnutnú dobu mimo prevádzky. Vybrané vnútorné a vonkajšie bazény môžu byť na základe rozhodnutia manažmentu ubytovacieho zariadenia mimo prevádzky.

MORE A PLÁŽE
Vybrané ubytovacie zariadenia poskytujú komfort privátnych pláží, ktoré sú prístupné len ubytovaným hosťom vrátane uvedeného plážového servisu. Za poplatok je na vybraných plážach možnosť prenájmu ležadiel a slnečníkov, ak nie je uvedené inak. Počet ležadiel a slnečníkov býva obmedzený a nezodpovedá kapacite ubytovacieho zariadenia. Rezervácia ležadiel a slnečníkov súčasne na rôznych miestach, ani rezervácia v skorých ranných hodinách nie je zvyčajne akceptovaná. Vybavenosť pláži je rôzna, pričom sprchy a WC nemusia byť súčasťou vybavenia pláže, pripadne poskytujú tieto služby iba za poplatok. Za udržiavanie čistoty na privátnych hotelových plážach zodpovedá ubytovacie zariadenie.  Množstvo pláží je verejných a prístupných aj miestnemu obyvateľstvu, ktoré často býva hlučnejšie, temperamentnejšie ako sme zvyknutí, vrátane zvykov na pláži. Upozorňujeme cestujúcich na možnú zmenu stavu hladiny resp. posun mora na pláži, spôsobený prílivom a odlivom. Zároveň upozorňujeme na zmeny ovplyvnené „vis major“, klimatické podmienky, vietor a morské prúdy spôsobiace nánosy, náplavy rias, vodných tráv, pripadne zníženie morskej hladiny a podobne čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži, ako i k odchýlkam od popisu v katalógu. Tento faktor je zo strany cestovnej kancelárie neovplyvniteľný a na jeho základe nie je možné nárokovať na finančnú náhradu alebo kompenzáciu.

ŠPORT, WELLNESS, ANIMAČNÉ PROGRAMY A ZÁBAVA
Vybrané ubytovacie zariadenia a strediská ponukou športov, ktoré sú dostupné v závislosti od poveternostných podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia alebo športoviska. Kapacita športových možností nedosahuje počet hostí a preto je potrebné vykonať rezerváciu športu či športoviska alebo počkať na uvoľnenie. Upozorňujeme na skutočnosť, že z dôvodu veľkého záujmu a nadmerného používania kvalita športovísk a športových náradí nie vždy zodpovedá očakávaniam hostí. Vybrané športy je možné vykonávať len s inštruktorom alebo po preukázaní sa certifikátom, oprávňujúcim k vykonávaniu daného športu. Fitnes centrá, posilňovne a wellness zariadenia sú zvyčajne prístupné osobám nad 18 rokov, ak nie je uvedené inak. Športové zariadenia a náradie Vám odporúčame pred použitím skontrolovať.
Animačné programy sú dostupné iba vo vybraných ubytovacích zariadeniach a sú poskytované viacjazyčne, zvyčajne v miestnom a anglickom, ruskom, nemeckom, talianskom alebo inom svetovom jazyku. Animačné programy v slovenskom alt. českom jazyku sú obmedzené a poskytované iba v ubytovacích zariadeniach takto označených v popise, zvyčajne iba počas hlavnej sezóny.
Všetky športové, animačné  a zábavné programy sa vykonávajú len pri zodpovedajúcom dopyte alternatívne dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov. Používanie športovísk, športového náradia a účasť na športových, zábavných, animačných a iných aktivitách sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť, pričom rodičia zodpovedajú za svoje deti.

NOČNÝ KĽUD
Počas dovolenky je potrebné akceptovať hlučnejšie prostredie ako aj aj večernú zábavu, animačné programy, bary, diskotéky a nočné kluby, v ubytovacom zariadení a okolí, ktorých prevádzka prebieha na základe miestnych povolení a zvyklostí. Cestovná kancelária nemôže garantovať úplný pokoj ani v neskorých večerných a nočných hodinách. Zvuková priepustnosť medzi jednotlivými izbami je odlišná a záleží od stavebného štýlu a prevedenia ubytovacieho zariadenia. Absolútny pokoj nie je možné nájsť. Čiastočný pokoj a kľud je možné nájsť iba vo vybraných ubytovacích zariadeniach špecializovaných na relaxačnú dovolenku bez rušivých elementov (zábavné animačné programy, diskotéky a podobne).

SLUŽBY A SERVIS
Kvalita, úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom v ubytovacích a iných zariadeniach zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateľstva. Je preto nutné akceptovať menšiu skúsenosť a určitú uvoľnenosť, ale na druhej strane často aj mimoriadne priateľský a milý prístup. Ubytovacie zariadenia môžu meniť svoje služby bez vedomia cestovnej kancelárie aj počas sezóny, a preto za to nenesie zodpovednosť cestovná kancelária. Za nesprávne a neopatrné zaobchádzanie s vybavením ubytovacieho zariadenia a spôsobené škody nesie zodpovednosť klient. Obdobie mimo hlavnej turistickej sezóny je cenovo priaznivejšie, ale môže prinášať určité obmedzenia, kedy môže dôjsť k obmedzeniu ponuky určitých služieb a vybavenia ubytovacích zariadení.
Ubytovacie zariadenia si vyhradzujú právo organizovania privátnych akcií (svadby, oslavy, firemné bankety, garantované ubytovanie vo vyčlenenej časti pre vyhradených touroperátorov a podobne) počas celej sezóny. Z uvedeného dôvodu môžu byť vyčlenené časti hotelových zariadení dočasne pre klientov, resp. ostatných klientov uzatvorené alebo ich využívanie obmedzené. Využívanie služieb zariadenia a priľahlých pláží miestnym obyvateľstvom nie je vylúčené.
Novo otvorené ubytovacie zariadenia uvádzajú zvyčajne orientačný dátum otvorenia a spustenia prevádzky. Tento dátum je len orientačný a je potrebné rátať s testovacím režimom otvorenia (soft opening alt. pre-opening) trvajúcej niekoľko týždňov až mesiacov počas ktorého funguje ubytovacie zariadenie v obmedzenom režime, vybrané služby sú k dispozícii čiastočne alebo vôbec.
Dynamicky sa rozvíjajúci turistický ruch sa vyznačuje aj stavebnou činnosťou, ktorá prebieha celoročne, bez obmedzení sezón. Cestovná kancelária nemá akýkoľvek vplyv na prebiehajúcu stavebnú činnosť v ubytovacom zariadení, jeho okolí, alebo krajine. Je potrebné akceptovať, že absolútny pokoj nie je možné zabezpečiť. V ubytovacích zariadeniach je možné počítať so zvukovo priepustným ubytovaním, vzhľadom na stavebný štýl danej ubytovacej jednotky a zariadenia.

FOTOGRAFIE A POPIS V KATALÓGU
Údaje o vzdialenosti ubytovacieho zariadenia od mora, pláže, centra a ďalších miest uvedené v katalógu, na webovom sídle, ponukovom liste a propagačných materiáloch, sú len orientačné a udávajú orientačnú vzdialenosť. Fotografie izieb ubytovacích zariadení sú orientačné, keďže každé zariadenie má niekoľko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť lokalizáciou, veľkosťou, vybavením, resp. dizajnom, a preto nie je možné uviesť do ponuky všetky typy izieb. Ako obrazový materiál sú vo väčšine ubytovacích zariadení použité oficiálne prezentačné fotografie alebo naše vlastné fotografie, resp. ilustračné fotografie. Upozorňujeme, že vizualizácia novo otvorených ubytovacích zariadení použitá ako predbežný obrazový materiál, ako aj  popis ubytovacích zariadení, sa nemusí zhodovať a byť vo všetkých smeroch identická s konečným vyhotovením daného realizovaného projektu.

COVID-19 OBMEDZENIA SLUŽIEB
V dôsledku opatrení realizovaných proti ochoreniu Covid-19 môžu byť prijaté rôzne obmedzenia a zákazy, ktoré môžu mať dosah na rozsah deklarovaných služieb. Cestovná kancelária nie je zodpovedná za prijaté obmedzenia a zákazy.

UBYTOVANIE, STRAVOVANIE A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE – LODNÉ PLAVBY

UBYTOVANIE – LODNÉ PLAVBY
Loď, jachta – lodné plavidlo slúžiace na prechodné ubytovanie hostí. Hosťom poskytuje okrem ubytovania, stravovania aj doplnkové služby, zábavné a spoločenské služby, služby obchodne cestujúcim a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času, podľa kategórie. Trajekt – lodné plavidlo slúžiace na prepravu. Vybrané trajekty poskytujú okrem prepravy aj ubytovacie, stravovacie j doplnkové služby, podľa kategórie.
Kategorizácia lodí nie je ustálená. Všeobecné rozdelenie lodných spoločností na základe poskytovaného štandardu: populárne, prémiové a luxusné. Jednotlivé lodné spoločnosti poskytujú rozdielnu kvalitu služieb,  disponujú rozličným typom kajút a preto odporúčame si zvážiť správne lodnú spoločnosť, veľkosť lode, typ kajuty, dĺžku a program plavby.
Všeobecný popis najrozšírenejších typov ubytovania: Vnútorná kajuta – izba s dvoma pevnými lôžkami (oddelené, resp. manželská posteľ), zvyčajne s možnosťou 1, prípadne viacerých prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením, bez okna a možnosti vetrania. Vonkajšia kajuta – izba s dvoma pevnými lôžkami (oddelené, resp. manželská posteľ), zvyčajne s možnosťou 1, prípadne viacerých prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením, s oknom bez možnosti vetrania. Kajuta s balkónom – izba s dvoma pevnými lôžkami (oddelené, resp. manželská posteľ), zvyčajne s možnosťou 1, prípadne viacerých prísteliek, s vlastným sociálnym zariadením, s balkónom alebo francúzskym balkónom a možnosťou vetrania. Suita – priestrannejšia alebo komfortnejšia izba, s vlastným sociálnym zariadením, s balkónom alebo francúzskym balkónom a možnosťou vetrania a rozšírenými službami.
Kajuty typu Economy, Promo, Akcia, Spar – cenovo zvýhodnené izby, ktoré sa odlišujú zníženým štandardom alternatívne vybavením,  znevýhodnené polohou, lokalizáciou. Počet týchto kajút je obmedzený.
Na základe programu plavby sú klienti v deň príchodu zvyčajne ubytovaní najskôr o 14.00 hodine a v deň odchodu musia opustiť kajutu do 10.00.  Tieto časy sú orientačné a môžu sa zmeniť v závislosti od aktuálnej situácie v čase prihlásenia a odhlásenia. Skorý príchod, či neskorší odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu kajuty. Skoré ubytovanie (early check-in), neskoré ubytovanie (late check-in), neskoré odhlásenie (late check-out) alebo skoré odhlásenie (early check-out) je potrebné požiadať v lodnej spoločnosti vopred. Tieto služby sú spoplatnené pri rezervácii alebo priamo na mieste (cena doplatku závisí od konkrétnej lodnej spoločnosti) a nie je možné ich garantovať. Zároveň je potrebné upozorniť, že v čase plnej obsadenosti kajút nemusia byť tieto služby z kapacitných dôvodov poskytované.
Rozdelenie kajút je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia, ktorý vychádza z aktuálnej obsadenosti a cestovná kancelária nemá akýkoľvek vplyv na umiestnenie kajuty na uvedenom poschodí, v susediacich kajutách alebo výhľad z kajuty. V prípade, že sa špeciálne požiadavky nepodarí zabezpečiť, cestovná kancelária nemôže poskytnúť kompenzáciu či zľavu, keďže na tieto požiadavky nevzniká právny nárok. Vybavenie, veľkosť a poloha kajút (rovnakého typu a štandardu) nemusí byť vždy rovnaká a často závisí od architektonického riešenia lode.
Lode disponujú len konkrétnym počtom kajút s balkónom. Tieto kajuty sú vždy označené v popise lode. Francúzsky balkón nie je balkónom v pravom zmysle, jedná sa zvyčajne o veľké okno siahajúce až k podlahe svojím vzhľadom pripomínajúce balkónové dvere. Izby bez balkóna disponujú oknom, pričom vetranie je zabezpečené otvorením okna alebo klimatizáciou. Výhľad na more, obmedzený výhľad na more alebo bočný výhľad na more, je výhľad ktorému môže čiastočne časť lode alebo technologické zariadenia.
Pevné lôžko je plnohodnotné lôžko. Rozmer lôžok a manželských lôžok sa môže líšiť (šírka sa pohybuje od šírky 120 cm). Prístelka je dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré je možno využiť vo väčšine lodných spoločností. Zvyčajne sa jedná  o rozkladacie alebo výsuvné lôžko menších rozmerov určené najmä pre deti. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko, matrac a podobne. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny dvojlôžkových kajút s prístelkami, pričom ich podlahová plocha môže byť totožná s plochou dvojlôžkových kajút bez prístelok. Obytný priestor kajút s viacerými prístelkami môže byť značne obmedzený. Menšie pohodlie môže ovplyvniť Vašu dovolenku a  preto odporúčame zvážiť rezerváciu prepojených kajút, suity alebo iného vyššieho štandardu ubytovania s väčšou podlahovou plochou. Znížený komfort prístelky zodpovedá aj jej nižšej cene oproti pevnému plnohodnotnému lôžku.
Detská postieľka je prístelka, ktorá je poskytovaná pre menšie deti, zvyčajne do veku 2 rokov. Detská postieľka nie je poskytovaná vo všetkých lodných spoločnostiach. Požiadavku pre umiestnenie detskej postieľky v kajute je potrebné nahlásiť pri rezervácii zájazdu na základe ktorej je potvrdená alebo zamietnutá. Detská postieľka je poskytovaná vo vybraných lodných spoločnostiach za poplatok. Umiestnenie detskej postieľky môže viesť k obmedzeniu podlahovej plochy kajuty.
V prípade, že je súčasťou kajuty minibar alebo chladnička, odporúčame po príchode do pridelenej kajuty skontrolovať jeho obsah a prípadné rozdiely okamžite nahlásiť na recepcii. Konzumácia z minibaru, chladničky a využívanie izbového servisu je vždy za poplatok, ak nie je uvedené inak.
Cestovná kancelária nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmienky pripojenia na internet, satelitného a rádiového vysielania, ktoré si určuje lodná spoločnosť vo vlastnej réžii zakúpením programov a vysielania. Výpadky wifi siete a internetového pripojenia sú možné. Upozorňujeme na  obmedzené pokrytie internetového signálu v odľahlých lokalitách a na otvorenom mori.

STRAVOVANIE 
Spôsob stravovania, je vždy uvedený v popise lode. Voda, ľad, káva a čaj sú zahrnuté k jedlu v bufetovej reštaurácii počas podávania jedál. Ostatné nápoje k jedlu nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak. Forma, rozsah, kvalita a harmonogram stravovania závisí od lodnej spoločnosti, veľkosti lode a ceny plavieb a je plne v kompetencii lodnej spoločnosti.
Rozsah a forma stravovania: Kontinentálne raňajky – zvyčajne pozostávajú z kávy, čaju, nealkoholického nápoja alebo vody, pečiva, masla, džemu. Rozšírené kontinentálne raňajky – zvyčajne pozostávajú z kávy, čaju, nealkoholického nápoja alebo vody, pečiva, masla, džemu a sú rozšírené o mäsový výrobok, syr alebo vajíčka. Raňajky formou menu – zvyčajne pozostávajú z kávy, čaju, nealkoholického nápoja alebo vody a výberu jedla z raňajkového menu určeného ubytovacím zariadením. Neskoré raňajky – raňajky podávané v čase medzi raňajkami a obedom, zvyčajne obmedzený výber jedál. Obedy a večere formou menu – forma výberu jedál z ponuky menu určeného ubytovacím zariadením. Raňajky, obedy a večere formou bufetu – samoobslužná forma výberu jedál s ponukou studenej a teplej kuchyne. Snack – jednoduché občerstvenie podávané zvyčajne v čase mimo hlavných jedál.
Typ stravovania: Plná penzia – raňajky, obedy a večere na lodi (ak nie je uvedené inak, nápoje k obedu a večeri nie sú zahrnuté v cene zájazdu, ak nie je uvedené inak). All inclusive – raňajky, obedy a večere na lodi, občerstvenie formou jednoduchých jedál mimo hlavných jedál (ak nie je uvedené inak), vybrané lokálne nealkoholické a lokálne alkoholické nápoje (ak nie je uvedené inak).
Služby all inclusive je možné čerpať v prvý deň až po ubytovaní (check-in) a v posledný deň čerpania služieb je v zmysle lodných predpisov ich možné čerpať zvyčajne do 10.00 hod. Presný popis služieb je k dispozícii cestujúcim po príjazde, zvyčajne na recepcii ubytovacieho zariadenia. Na vybraných lodiach poskytujúcich služby all inclusive platí povinnosť nosiť náramok alebo iné označenie hosťa čerpajúceho služby daného ubytovacieho zariadenia z organizačných dôvodov.
Využívanie služieb v á la carte reštauráciách, baroch a ďalších prevádzkach lode sa uskutočňuje výhradne na základe rezervácie cestujúceho, ktorú je potrebné uskutočniť v dostatočnom časovom predstihu, priamo na mieste. O konkrétnych podmienkach rezervácie zvyčajne informuje recepcia lode, informačný pult v hotelovom zariadení alebo vyhradené oddelenie zaoberajúce sa á la carte rezerváciou. Uvedená stravovacia služba nie je súčasťou stravovacích služieb, ak nie na lodi alebo v popise stravovania uvedené inak.
Na lodi platí najmä z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do kajuty a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z reštaurácie do vybraných priestorov. Žiadame o rešpektovanie týchto obmedzení, čím sa vyhnete zbytočným nepríjemnostiam. Nápoje sú zvyčajne podávané v plastových alebo akrylátových pohároch (platí aj pre lode vyššej kategórie) najmä̈ z dôvodu bezpečnosti klientov (pohyb bosými nohami, okolie bazénov) a s ohľadom na bezpečnostné predpisy.

LODNÁ KARTA
Lodná karta je cestujúcim pri procedúre registrácie (check in) alebo priamo v kajute. Plastová karta slúži ako kľúč na otváranie kajuty a zároveň ako platobná karta na úhradu všetkých platieb na palube lode.  Karta sa aktivuje na základe registrácie platobnej karty cestujúceho alebo zložením hotovosti. Cestovné šeky nie sú sa akceptované. Lodné spoločnosti k registrácii akceptujú embosované platobné karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, Diners, JCB a American Express. Na všetkých lodiach platí výhradne bezhotovostný systém. Rozdiel hotovostnej zálohy je cestujúcemu po odpočítaní útraty na lodi bude vrátený v deň vylodenia.

VODA A ELEKTRINA
Voda z vodovodu je úžitková, neodporúča sa jej konzumácia. Balená pitná voda je k dispozícii za poplatok (ak nie je uvedené inak) v reštauráciách, baroch a obchodoch. Teplú vodu zvyčajne zabezpečujú slnečné kolektory a preto nie je možné zaručiť jej nepretržitú prevádzku, najmä v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo nepriaznivom počasí tečie vlažná voda. V niektorých oblastiach, prípadne pri krízových situáciách, môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie, zásobovaní vodou a jej užívaním v obmedzenom režime. Elektrické napätie a zásuvky nie vždy zodpovedajú normám Slovenskej republiky. Pred odchodom odporúčame overenie si informácie zodpovedajúceho elektrického napätia a typu zásuvky v danej krajine, prípadne zabezpečenie si redukcie pre zásuvky. Vybrané lodné spoločnosti vyššej kategórie poskytujú zapožičanie redukcie pre zásuvky svojím hosťom.

KLIMATIZÁCIA A KÚRENIE
Klimatizácia a kúrenie je súčasťou lodí. Klimatizačné a výhrevné jednotky sú ovládané individuálne klientom resp. centrálne, v kompetencii lodnej spoločnosti. Upozorňujeme na teplotné rozdiely medzi teplotami vonkajšieho prostredia a klimatizovanými interiérmi a súvisiacu možnú precitlivenosť na klimatické zariadenia vzhľadom na vysoký teplotný rozdiel po vstupe do klimatizovaných priestorov. Zvyčajne je klimatizácia spojená s užívaním kajuty  a preto sa pri odchode z kajuty automaticky vypína alebo obmedzuje. Zariadenie klimatizácie a kúrenia môže byť počas prevádzky hlučné. Za problémy a výpadky klimatizácie a kúrenia nenesie cestovná kancelária zodpovednosť.

KAUCIA
Lodné spoločnosti vyžadujú od klientov počas registrácie lodnej karty zloženie vratnej kaucie v hotovosti alebo autorizáciou platobnej karty slúžiacu ako zábezpeka v prípade neuhradenia útraty na lodi alebo poškodenia zariadenia lode či inej škody. Výška kaucie je rôzna a závisí od lodnej spoločnosti. Kaucia je klientom vrátená pri odhlásení z lode v hotovosti. V prípade úhrady kaucie autorizáciou platobnou kartou je doba vrátenia zvyčajne 5-10 dní od ohlásenia na lodi, v závislosti od banky.

OVERBOOKING
V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) lode je cestovná kancelária povinná zabezpečiť náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti alebo letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.

BEZPEČNOSTNÉ CVIČENIE
Všetci cestujúci sú povinní absolvovať bezpečnostné cvičenie v deň nalodenia alt. v prvý deň plavby, počas ktorého sú povinní dostaviť sa v stanovený čas na určené miesto a absolvovať nácvik záchranného cvičenia, zvyčajne aj s nácvikom obliekania záchrannej vesty.

BAZÉNY, TOBOGANY A VODNÉ PARKY
Za udržiavanie čistoty v a okolí bazénov, toboganov a vodných parkoch zodpovedá lodná spoločnosť.  Vo výnimočných prípadoch môžu niektoré bazény využívať iba dospelé osoby. Teplota vody v bazénoch závisí od klimatických podmienok, pokiaľ nie je deklarovaný ich ohrev. Vybrané lode disponujú vyhrievaným bazénom, ktorého teplota závisí od rozhodnutia vedenia lodnej spoločnosti. Väčšina bazénov a toboganov je otvorená len počas dňa. Z hygienických dôvodov je nutné pridávať do vody na lodiach chemikálie alebo morskú soľ. Osobám s citlivou pokožkou odporúčame konzultovať túto skutočnosť so svojim lekárom pred realizáciou pobytu. Nie všetky lode majú bazén s filtračným zariadením, z toho dôvodu musia byť bazény občas vypustené a vyčistené. Je teda nutné počítať s tým, že na určitú dobu môže byť bazén mimo prevádzky. Na niektorých lodiach je využívanie bazéna podmienené použitím kúpacej čiapky. Počet ležadiel a slnečníkov v okolí bazénov býva obmedzený a nezodpovedá kapacite lode. Rezervácia ležadiel a slnečníkov súčasne na rôznych miestach, ani rezervácia v skorých ranných hodinách nie je zvyčajne akceptovaná. Hygienická nezávadnosť a ph vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. Z objektívnych dôvodov môžu byť bazény na určitú nevyhnutnú dobu mimo prevádzky. Vybrané vnútorné a vonkajšie bazény môžu byť na základe rozhodnutia manažmentu lodnej spoločnosti mimo prevádzky.

MORE A PLÁŽE
Vybrané lodné spoločnosti poskytujú komfort privátnych pláží, ktoré sú prístupné len ubytovaným hosťom vrátane uvedeného plážového servisu. Za poplatok je na vybraných plážach možnosť prenájmu ležadiel a slnečníkov, ak nie je uvedené inak. Počet ležadiel a slnečníkov býva obmedzený a nezodpovedá kapacite lodi. Rezervácia ležadiel a slnečníkov súčasne na rôznych miestach, ani rezervácia v skorých ranných hodinách nie je zvyčajne akceptovaná.  Vybavenosť pláži je rôzna, pričom sprchy a WC nemusia byť súčasťou vybavenia pláže, pripadne poskytujú tieto služby iba za poplatok. Za udržiavanie čistoty na privátnych hotelových plážach zodpovedá lodná spoločnosť. Množstvo pláží je verejných a prístupných aj miestnemu obyvateľstvu, ktoré často býva hlučnejšie, temperamentnejšie ako sme zvyknutí, vrátane zvykov na pláži. Upozorňujeme cestujúcich na možnú zmenu stavu hladiny resp. posun mora na pláži, spôsobený prílivom a odlivom. Zároveň upozorňujeme na zmeny ovplyvnené „vis major“, klimatické podmienky, vietor a morské prúdy spôsobiace nánosy, náplavy rias, vodných tráv, pripadne zníženie morskej hladiny a podobne čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži, ako i k odchýlkam od popisu v katalógu. Tento faktor je zo strany cestovnej kancelárie neovplyvniteľný a na jeho základe nie je možné nárokovať na finančnú náhradu alebo kompenzáciu.

ŠPORT, WELLNESS, ANIMAČNÉ PROGRAMY A ZÁBAVA
Vybrané lode disponujú ponukou športov, ktoré sú dostupné v závislosti od poveternostných podmienok a rozhodnutia prevádzkovateľa lodnej spoločnosti. Kapacita športových možností nedosahuje počet hostí a preto je potrebné vykonať rezerváciu športu či športoviska alebo počkať na uvoľnenie. Upozorňujeme na skutočnosť, že z dôvodu veľkého záujmu a nadmerného používania kvalita športovísk a športových náradí nie vždy zodpovedá očakávaniam hostí. Vybrané športy je možné vykonávať len s inštruktorom alebo po preukázaní sa certifikátom, oprávňujúcim k vykonávaniu daného športu. Fitnes centrá, posilňovne a wellness zariadenia sú zvyčajne prístupné osobám nad 18 rokov, ak nie je uvedené inak. Športové zariadenia a náradie Vám odporúčame pred použitím skontrolovať.
Animačné programy sú dostupné na vybraných lodiach a sú poskytované viacjazyčne, zvyčajne v jazyku lodnej spoločnosti (zvyčajne anglický, taliansky, nemecký alebo iný svetový jazyk). Všetky športové, animačné  a zábavné programy sa vykonávajú len pri zodpovedajúcom dopyte alternatívne dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov. Používanie športovísk, športového náradia a účasť na športových, zábavných, animačných a iných aktivitách sa uskutočňuje na vlastnú zodpovednosť, pričom rodičia zodpovedajú za svoje deti.

NOČNÝ KĽUD
Počas dovolenky je potrebné akceptovať hlučnejšie prostredie ako aj aj večernú zábavu, animačné programy, bary, diskotéky a nočné kluby, na lodi ako aj okolí počas kotvenia, ktorých prevádzka prebieha na základe prevádzky lode, miestnych povolení a zvyklostí. Cestovná kancelária nemôže garantovať úplný pokoj ani v neskorých večerných a nočných hodinách. Zvuková priepustnosť medzi jednotlivými kajutami je odlišná a záleží od stavebného štýlu a prevedenia lode. Absolútny pokoj nie je možné nájsť.

SLUŽBY A SERVIS
Kvalita, úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných lodným personálom počas konania lodnej plavby na lodi a na pevnine zodpovedá zvyklostiam registrácie lode a lodnej spoločnosti. Väčšina obslužného lodného personálu je zvyčajne zložená z obyvateľov menej rozvinutých krajín. Je preto nutné akceptovať menšiu skúsenosť a určitú uvoľnenosť, ale na druhej strane často aj mimoriadne priateľský a milý prístup. Lodné spoločnosti môžu meniť svoje služby bez vedomia cestovnej kancelárie aj počas sezóny, a preto za to nenesie zodpovednosť cestovná kancelária. Za nesprávne a neopatrné zaobchádzanie s vybavením lode a spôsobené škody nesie zodpovednosť klient. Obdobie mimo hlavnej turistickej sezóny je cenovo priaznivejšie, ale môže prinášať určité obmedzenia, kedy môže dôjsť k obmedzeniu ponuky určitých služieb a vybavenia ubytovacích zariadení.
Lodné spoločnosti si vyhradzujú právo organizovania privátnych akcií (svadby, oslavy, firemné bankety, garantované ubytovanie vo vyčlenenej časti pre vyhradených touroperátorov a podobne) počas celej sezóny. Z uvedeného dôvodu môžu byť vyčlenené časti lodí dočasne pre klientov, resp. ostatných klientov uzatvorené alebo ich využívanie obmedzené.
Novo postavené lode uvádzajú zvyčajne orientačný dátum spustenia prevádzky. Tento dátum je len orientačný.

FOTOGRAFIE A POPIS V KATALÓGU
Údaje o rozmeroch lodi uvedené v katalógu, na webovom sídle, ponukovom liste a propagačných materiáloch, sú len orientačné a udávajú orientačnú vzdialenosť. Fotografie kajút sú orientačné, keďže každá loď má niekoľko typov kajút, ktoré sa môžu líšiť lokalizáciou, veľkosťou, vybavením, resp. dizajnom, a preto nie je možné uviesť do ponuky všetky typy kajút. Ako obrazový materiál sú pri väčšine lodí použité oficiálne prezentačné fotografie alebo naše vlastné fotografie, resp. ilustračné fotografie. Upozorňujeme, že vizualizácia novo postavených lodí použitá ako predbežný obrazový materiál, ako aj  popis lodí, sa nemusí zhodovať a byť vo všetkých smeroch identická s konečným vyhotovením daného realizovaného projektu.

COVID-19 OBMEDZENIA SLUŽIEB
V dôsledku opatrení realizovaných proti ochoreniu Covid-19 môžu byť prijaté rôzne obmedzenia a zákazy, ktoré môžu mať dosah na rozsah deklarovaných služieb. Cestovná kancelária nie je zodpovedná za prijaté obmedzenia a zákazy.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

PODNEBIE A POČASIE
Vhodná doba k návšteve danej krajiny je individuálna a záleží len na rozhodnutí klienta. Vo vybraných destináciách trvá sezóna celoročne. Denné teploty vzduchu a priemerné teploty mora uvedené pri opise jednotlivých destinácií sú orientačné na základe záznamov z predchádzajúcich rokov. Dovolenka v období mimo hlavnej turistickej sezóny je cenovo priaznivejšia, ale môže prinášať určité obmedzenia, kedy môže dôjsť k obmedzeniu ponuky určitých služieb a vybavenia.
Prosíme dbajte na dostatočný prísun tekutín a počas pobytu na slnku na opaľovanie opaľovacími prostriedkami s vhodnými ochrannými faktormi, vďaka čomu predídete možným zdravotným komplikáciám.

MENA A PENIAZE
Výmena valút je možná bez obmedzenia na recepcii, v zmenárňach alebo bankách. Vývoz miestnej meny je vo vybraných krajinách zakázaný. Platby medzinárodnými platobnými kartami a šekmi sú štandardne akceptované. Akceptácia medzinárodných platobných kariet a šekov je v rozvojových krajinách zvyčajne obmedzená na letiská, nákupné centrá a hotely, reštaurácie, bary vyššej kategórie. Pred vycestovaním si prosím overte akceptáciu Vašej platobnej karty v zahraničí v svojej banke. Odporúčame si vziať dva alebo viac druhov kariet, pričom jedna z nich by mala byť embosovaná, ktorá ma širšie použitie.

HYGIENA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Hygienické zvyklosti sú v zahraničí omnoho tolerantnejšie, odlišné od tuzemských. To sa týka predpisov aj vo vzťahu k životnému prostrediu. Upozorňujeme na fakt, že organizmus potrebuje niekoľko dní na prispôsobenie sa novým klimatickým podmienkam a miestnej gastronómii. Z prípadných zdravotných problémov nemožno odvodzovať, že sú spôsobené nedostatočnou kvalitou spracovania potravín alebo nedodržiavaním hygienických predpisov. V kompetencii cestovnej kancelárie nie je možnosť ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia, poveternostných podmienok a nepredvídateľných situácií na kvalitu pobytu

FAUNA A FLÓRA
K realite krajín so špecifickými klimatickými podmienkami patrí aj špecifická miestna fauna a flóra, zahŕňajúca rôzne druhy hmyzu, hady, jašterice a iné rôzne živočíchy, prípadne výskyt tradičných domácich zvierat a drobného vtáctva. Ich výskyt však neznamená, že ubytovanie, stravovanie, resp. hotelové stredisko nie je bezpečné, čisté alebo hygienické. V tejto súvislosti upozorňujeme aj alergikov, aby predvídali možné alergické reakcie a zabezpečili si dostatok potrebných liekov. Aj napriek snahe ubytovacích zariadení o elimináciu hmyzu odporúčame si pribaliť do príručnej batožiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách nechránené potraviny.

FAKULTATÍVNE VÝLETY A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Cestovná kancelária ponúka pri uzatvorení zmluvu možnosť zakúpenia fakultatívnych výletov a ďalších doplnkových služieb, ktoré sú v prípade zakúpenia objednávateľom súčasťou zmluvy a vzťahujú sa na nich storno poplatky na základe všeobecných zmluvných podmienok. Fakultatívne výlety a doplnkové služby sú poskytované lokálnymi partnerom resp. cestovnou kanceláriou. Akékoľvek reklamácie tykajúce sa fakultatívnych výletov je nevyhnutné riešiť na mieste pobytu. V prípade, že z dôvodu skorého odchodu na fakultatívny výlet nie je možné využiť raňajky, alebo z dôvodu neskorého príchodu z výletu nie je možné využiť večeru, informujte sa vopred v ubytovacom zariadení o možnosti objednania balička s jedlom, pokiaľ hotel tuto službu poskytuje.

OBLEČENIE
Zvoľte si vhodné oblečenie v ktorom sa budete cítiť počas dovolenky pohodlne. Pohyb v plavkách je zvyčajne obmedzený v interiérových spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia. V ubytovacích zariadeniach vyššej kategórié sa vyžaduje vhodný odev počas dňa a spoločenský odev počas večerí (zvyčajne dlhé nohavice a uzavretá obuv pre pánov a šaty pre dámy). Upozorňujeme na teplotné rozdiely medzi teplotami vonkajšieho prostredia a klimatizovanými interiérmi a súvisiacu možnú precitlivenosť na klimatické zariadenia vzhľadom na vysoký teplotný rozdiel po vstupe do klimatizovaných priestorov. Pri návšteve posvätných miest prosím dodržiavajte etiketu obliekania daného miesta, vyslúžite si tak úctu miestnych obyvateľov.

NÁBOŽENSTVO, JAZYK A MIESTNE ZVYKY
Je potrebné rešpektovať miestne zvyky, tradície a dodržiavať pravidlá náboženstva danej krajiny. Vo vybraných krajinách so štátnym alebo hlavným náboženstvom islam je potrebné rešpektovať obmedzenie prejavovania vzájomných náklonností, neprimeraného oblečenia a pitia alkoholu na verejnosti. Počas pôstneho mesiaca ramadan je vo vybraných krajinách zakázané jesť, piť, fajčiť a počúvať hlasitú hudbu na verejných miestach medzi východom a západom slnka. Rovnako aj stravovacie služby sú v hoteloch obmedzené vrátanie podávania alkoholu až po západe slnka.
Pred odchodom na dovolenku sa naučte sa zopár jednoduchých fráz v miestnom jazyku. Dorozumievacím jazykom je okrem miestneho jazyka vždy anglický jazyk, vo vybraných destináciách aj španielsky, francúzsky alebo iný svetový jazyk. Pri fotografovaní miestnych obyvateľov sa prosím uistite o ich súhlase s portrétom. Vyhnite sa fotografovaniu zvierat za poplatok, obmedzíte tak život zvierat v zajatí pre pobavenie turistov. Fotografovanie miestnych žien, vládnych a vojenských objektov a palácov je vo vybraných krajinách zakázané.

ZODPOVEDNÉ CESTOVANIE
Cestovná kancelária VIVE verí, že je potrebné rešpektovať, zaujímať a starať sa o svet v ktorom žijeme. Pri cestovaní a poznávaní preto prosím venujte pozornosť prírode, miestnym ľuďom a zvieratám. Zaujímajte sa o mieste zvyky a tradície, nakupujte suveníry alebo vybrané služby u domácich a nepodporujte akúkoľvek detskú prácu a zvieracie atrakcie, cirkusy a výlety spojené s prácou zvierat v akomkoľvek kontexte. Ďalšie informácie ako zodpovedne cestovať nájdete na www.ckvive.sk.

CESTOVNÉ POISTENIE
Pri všetkých zájazdov cestovná kancelária ponúka komplexné cestovné poistenie, ktoré je súčasťou zmluvy v prípade, že bolo dohodnuté a uhradené riadne a včas. Presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú v prípade záujmu o poistenie, objednávateľ prijme od cestovnej kancelárie.
V prípade, že objednávateľ zájazdu odmietne cestovné poistenie,  je sám zodpovedný za to a prehlasuje, že nemá nárok na žiadne poistné plnenie z tohto poistenia a berie na vedomie, že v prípade ochorenia, zranenia, škody na batožine, škody spôsobenej tretej osobe, úrazu, storna zájazdu a ďalších škôd, ktoré toto poistenie kryje, bude znášať všetky náklady a nebude si nárokovať na žiadne plnenie, či už vo finančnej forme alebo asistencie zo strany poisťovateľa, asistenčnej spoločnosti ani cestovnej kancelárie. Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou a cestovnej kancelárii  neprináleží posudzovať  existenciu, príp. výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Cestovná kancelária vynakladá maximálne úsilie pri dodržiavaní ochrany osobných údajov a súkromia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je cestovná kancelária povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich cestovnou kanceláriou zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Cestovná kancelária spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (číslo, miesto a dátum vydania, dátum platnosti), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia). Podrobné informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.ckvive.sk alebo na pobočke a na predajných miestach.