OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracuvajúci Vaše osobné údaje – identifikačné a kontaktné údaje cestovnej kancelárie VIVE (ďalej len „cestovná kancelária VIVE“):
Jana Šebej-Kovaľová – VIVE s.r.o., IČO 55063543, DIČ 2121864569, Dubová 6487/7, 080 01 Prešov
Peter Šebej-Kovaľ – VIVE, IČO 5214437, DIČ 1124161456, Dubová 6487/7, 080 01 Prešov
email: ckvive@ckvive.sk
kontatné údaje osoby zodpovednej pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Peter Šebej-Kovaľ, email: ckvive@ckvive.sk

Cestovná kancelária VIVE vynakladá maximálne úsilie pri dodržiavaní ochrany osobných údajov a súkromia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – zmluva o zájazde

Informačný systém: Klienti
Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy (zmluva o zájazde alt. zmluva o službách cestovného ruchu, ďalej len „zmluva“) alebo akceptáciou zmluvy objednávateľom resp. vyplnením zmluvy prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje, za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.
Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy nie je cestovná kancelária VIVE povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich cestovnou kanceláriou VIVE zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Cestovná kancelária VIVE spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú poskytnuté a zaznamenané do zmluvy a vízového formulára: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (číslo, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, kópia cestovného dokladu), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia) a fotografia. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vyrovnania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
a) Získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve.
b) Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou VIVE na kontaktovanie účastníkov zmluvy, a to v čase pred začatím i po jeho skončení pobytu.
c) Využívanie vyššie uvedených údajov cestovnou kanceláriou VIVE pri spracúvaní podkladov potrebných na obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zmluvy, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie VIVE, vrátane zahraničných ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.
d) Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou VIVE na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného zmluvou.
Cestovná kancelária informuje, že v určitých prípadoch dochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a cestovnou kanceláriou VIVE a na vykonanie predzmluvných opatrení. Cestovná kancelária VIVE prenáša osobné informácie do tretích krajín:
a) na základe Rozhodnutí Európskej komisii o bezpečnosti krajín, v ktorých určila vybrané tretie krajiny z hľadiska ochrany osobných údajov ako bezpečné,
b) na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu,
c) na zákade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín, kedy nie je možné postupovať na základe Rozhodnutí Európskej komisii alebo na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu. V prípade, že nie je možné predať osobné údaje na základe vyššie uvedených základov
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – zmluva o službách cestovného ruchu

Informačný systém: Klienti
Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy (zmluva o zájazde alt. zmluva o službách cestovného ruchu, ďalej len „zmluva“) alebo akceptáciou zmluvy objednávateľom resp. vyplnením zmluvy prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje, za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.
Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy nie je cestovná kancelária VIVE povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich cestovnou kanceláriou VIVE zo zmluvy. Cestovná kancelária VIVE spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú poskytnuté a zaznamenané do zmluvy a vízového formulára: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (číslo, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, kópia cestovného dokladu), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia) a fotografia. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vyrovnania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
a) Získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve.
b) Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou VIVE na kontaktovanie účastníkov zmluvy, a to v čase pred začatím i po skončení pobytu.
c) Využívanie vyššie uvedených údajov cestovnou kanceláriou VIVE pri spracúvaní podkladov potrebných na obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zmluvy, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie VIVE, vrátane zahraničných ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.
d) Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou VIVE na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného zmluvou o obstaraní zájazdu.
Cestovná kancelária informuje, že v určitých prípadoch dochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a cestovnou kanceláriou VIVE a na vykonanie predzmluvných opatrení. Cestovná kancelária VIVE prenáša osobné informácie do tretích krajín:
a) na základe Rozhodnutí Európskej komisii o bezpečnosti krajín, v ktorých určila vybrané tretie krajiny z hľadiska ochrany osobných údajov ako bezpečné,
b) na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu,
c) na zákade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín, kedy nie je možné postupovať na základe Rozhodnutí Európskej komisii alebo na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu. V prípade, že nie je možné predať osobné údaje na základe vyššie uvedených základov
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – faktúra

Informačný systém: Fakturácia
Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy (zmluva o zájazde alt. zmluva o službách cestovného ruchu, ďalej len „zmluva“) alebo akceptáciou zmluvy objednávateľom resp. vyplnením zmluvy prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje, za účelom spracovania účtovných dokladov služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.
Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti so spracovaním účtovných dokladov nie je cestovná kancelária VIVE povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich cestovnou kanceláriou VIVE zo zmluvy. Cestovná kancelária VIVE spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú poskytnuté a zaznamenané do zmluvy: meno a priezvisko a titul alebo názov spoločnosti, dátum narodenia alebo identifikačné číslo spoločnosti a daňové identifikačné číslo spoločnosti a bankové spojenie spoločnosti, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa alebo sídlo spoločnosti, emailová adresa, telefónne číslo. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vyrovnania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
a) Získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve za účelom spracovania účtovných dokladov.
b) Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou VIVE na kontaktovanie účastníkov zmluvy, a to v čase pred začatím i po skončení pobytu.
c) Využívanie vyššie uvedených údajov cestovnou kanceláriou VIVE pri spracúvaní podkladov za účelom spracovania účtovných dokladov.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Objednávteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – žiadosť o ponuku a kalkuláciu

Informačný systém: Dopyt
Potencionálny klient potvrdzuje zaslaním emailu alt. zaslaním požiadavky prostredníctvom internetu alt. telefonickým kontaktovaním alt. návštevou pobočky osobne vyplnením údajov svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, obsah žiadosti o ponuku a kalkuláciu) za účelom zaslania emailu.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Potencionálny klient zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – newsletter

Informačný systém: Marketing
Návštevník stránky potvrdzuje vyplnením údajov a prihlásením sa na odber prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, údaje o zájazdoch, cokies, IP adresa, údaje o aktivitách vykonávaných na internetovej adrese www.ckvive.sk, podobizeň, zvukový a zvukovo-obrazový záznam) za účelom marketingových aktivít cestovnej kancelárie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Návštevník stránky zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – facebook

Informačný systém: Marketing
Návštevník stránky potvrdzuje vyplnením údajov dotazníka a prihlásením sa na odber prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, údaje o zájazdoch, cokies, IP adresa, údaje o aktivitách vykonávaných na internetovej adrese www.ckvive.sk, podobizeň, zvukový a zvukovo-obrazový záznam) za účelom marketingových aktivít cestovnej kancelárie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Návštevník stránky zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – instagram

Informačný systém: Marketing
Návštevník stránky potvrdzuje vyplnením údajov dotazníka a prihlásením sa na odber prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, údaje o zájazdoch, cokies, IP adresa, údaje o aktivitách vykonávaných na internetovej adrese www.ckvive.sk, podobizeň, zvukový a zvukovo-obrazový záznam) za účelom marketingových aktivít cestovnej kancelárie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Návštevník stránky zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – youtube

Informačný systém: Marketing
Návštevník stránky potvrdzuje vyplnením údajov dotazníka a prihlásením sa na odber prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, údaje o zájazdoch, cokies, IP adresa, údaje o aktivitách vykonávaných na internetovej adrese www.ckvive.sk, podobizeň, zvukový a zvukovo-obrazový záznam) za účelom marketingových aktivít cestovnej kancelárie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Návštevník stránky zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Cookies – pravidlá používania

Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na Vašom pevnom disku počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Súbory ukladajúce sa do priečinku Vášho prehliadača obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a určitý obsah. Pri nasledujúcej či opätovnej návšteve  stránky prehliadač zasiela informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Súbory cookies však nikdy neumožňujú zistenie osobných údajov akými je napr. meno, adresa, emailová adresa a podobne. Cookies všeobecne neslúžia k zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb.
Používaním internetovej stránky www.ckvive.sk a k nej pridružených subdomén vyjadrujete súhlas s pravidlami používania cookies cestovnej kancelárie VIVE. V prípade nesúhlasu s pravidlami, nevyužívajte uvedené internetové stránky.
Cookies používané na internetovej stránke a k nej pridružených subdoménach slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu internetovej stránky, k využiteľnosti a poskytovaní informácií o produktoch a službách, výpočtu ceny a k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.
Cookies tretích strán sú užívané za účelom propagácie, reklamy a optimalizácie internetovej stránky cestovnej kancelárie VIVE a k nej pridružených subdomén. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana (Google, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest a dalšie). Viac informácií získate na internetovýc stránkach jednotlivých spoločností v časti zásady ochrany súkromia a pravidlá používania služby.
Ak si neželáte, aby cestovná kancelária VIVE používala súbory cookies na internetovej stránke cestovnej kancelárie VIVE a k nej pridružench subdoménach, deaktivujte túto funkciu vo Vašom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača. Dôsledne Vás upozorňujeme, že funkčnosť internetovej stránky cestovnej kancelárie VIVE a k nej pridružených subdomén môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Na stiahnutie

Informácie o spracúvaní osobných údajov (ECP Generali)(PDF)