OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cestovná kancelária VIVE vynakladá maximálne úsilie pri dodržiavaní ochrany osobných údajov a súkromia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – zmluva o zájazde

Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde alebo akceptáciou zmluvy objednávateľom resp. vyplnením zmluvy prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária Jana Šebej-Kovaľová – VIVE s.r.o., IČO 55063543, DIČ 2121864569, Dubová 7, 080 01 Prešov (ďalej len „cestovná kancelária VIVE“) spracovávala jeho osobné údaje, za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovávanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve.
Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je cestovná kancelária VIVE povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich cestovnou kanceláriou VIVE zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Cestovná kancelária VIVE spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom sú poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu a vízového formulára: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (číslo, miesto a dátum vydania, dátum platnosti, kópia cestovného dokladu), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia) a fotografia. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vyrovnania vzájomných práv a povinností zmluvných strán zmluvy. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:
a) Získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve.
b) Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou VIVE na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred jeho začatím i po jeho skončení.
c) Využívanie vyššie uvedených údajov cestovnou kanceláriou VIVE pri spracúvaní podkladov potrebných na obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom cestovnej kancelárie VIVE, vrátane zahraničných ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia.
d) Využívanie vyššie uvedených osobných údajov cestovnou kanceláriou VIVE na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného zmluvou o obstaraní zájazdu.
Cestovná kancelária informuje, že v určitých prípadoch dochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a cestovnou kanceláriou VIVE a na vykonanie predzmluvných opatrení. Cestovná kancelária VIVE prenáša osobné informácie do tretích krajín:
a) na základe Rozhodnutí Európskej komisii o bezpečnosti krajín, v ktorých určila vybrané tretie krajiny z hľadiska ochrany osobných údajov ako bezpečné,
b) na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu,
c) na zákade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín, kedy nie je možné postupovať na základe Rozhodnutí Európskej komisii alebo na základe tzv. vhodných záruk poskytnutých zo strany príjemcu. V prípade, že nie je možné predať osobné údaje na základe vyššie uvedených základov
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – newsletter

Návštevník stránky potvrdzuje vyplnením údajov a prihlásením sa na odber prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, údaje o zájazdoch, cokies, IP adresa, údaje o aktivitách vykonávaných na internetovej adrese www.ckvive.sk, podobizeň, zvukový a zvukovo-obrazový záznam) za účelom marketingových aktivít cestovnej kancelárie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Návštevník stránky zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov – facebook

Návštevník stránky potvrdzuje vyplnením údajov dotazníka a prihlásením sa na odber prostredníctvom internetu svoj výslovný súhlas s tým, aby cestovná kancelária VIVE spracovávala jeho osobné údaje (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, podpis, údaje o zájazdoch, cokies, IP adresa, údaje o aktivitách vykonávaných na internetovej adrese www.ckvive.sk, podobizeň, zvukový a zvukovo-obrazový záznam) za účelom marketingových aktivít cestovnej kancelárie.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Návštevník stránky zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Cookies – pravidlá používania

Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá na Vašom pevnom disku počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Súbory ukladajúce sa do priečinku Vášho prehliadača obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a určitý obsah. Pri nasledujúcej či opätovnej návšteve  stránky prehliadač zasiela informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Súbory cookies však nikdy neumožňujú zistenie osobných údajov akými je napr. meno, adresa, emailová adresa a podobne. Cookies všeobecne neslúžia k zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb.
Používaním internetovej stránky www.ckvive.sk a k nej pridružených subdomén vyjadrujete súhlas s pravidlami používania cookies cestovnej kancelárie VIVE. V prípade nesúhlasu s pravidlami, nevyužívajte uvedené internetové stránky.
Cookies používané na internetovej stránke a k nej pridružených subdoménach slúžia na optimalizáciu výkonu a vzhľadu internetovej stránky, k využiteľnosti a poskytovaní informácií o produktoch a službách, výpočtu ceny a k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.
Cookies tretích strán sú užívané za účelom propagácie, reklamy a optimalizácie internetovej stránky cestovnej kancelárie VIVE a k nej pridružených subdomén. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana (Google, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest a dalšie). Viac informácií získate na internetovýc stránkach jednotlivých spoločností v časti zásady ochrany súkromia a pravidlá používania služby.
Ak si neželáte, aby cestovná kancelária VIVE používala súbory cookies na internetovej stránke cestovnej kancelárie VIVE a k nej pridružench subdoménach, deaktivujte túto funkciu vo Vašom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača. Dôsledne Vás upozorňujeme, že funkčnosť internetovej stránky cestovnej kancelárie VIVE a k nej pridružených subdomén môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Na stiahnutie

Informácie o spracúvaní osobných údajov (ECP Generali)(PDF)