Milí kolegovia,
na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie a dokumenty k províznemu predaju. Ak ste nový provízny predajca, ktorý má záujem o spoluprácu, kontaktujte nás prosím emailom na ckvive@ckvive.sk.

Prajeme úspešný predaj.

Kontakt

CK VIVE
Tel.: 0911 944 496
Email: ckvive@ckvive.sk

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4025905795/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2590 5795
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1480779002/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0014 8077 9002
SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol: rezervačné číslo pridelené pri rezervácii

Dokumenty k predaju – na stiahnutie

Zmluva o obstaraní zájazdu (bez poistenia)

Zmluva o obstaraní zájazdu (bez poistenia)(PDF)

Zmluva o obstaraní zájazdu (s poistením)

Zmluva o obstaraní zájazdu (s poistením)(PDF)

Koncesná listina (PDF)

Garančný list (PDF)

Všeobecné zmluvné podmienky CK VIVE (PDF)

Reklamačný poriadok CK VIVE (PDF)

Cestovné poistenie – informačný dokument o poistnom produkte (IPID) (PDF)

Cestovné poistenie – brožúra (PDF)

Cestovné poistenie – limity a sadzby (PDF)

Cestovné poistenie – všeobecné poistné podmienky (PDF) 

Poistenie asistencie vozidla a poistenie opustenej domácnosti – všeobecné poistné podmienky (PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie liečebných nákladov (PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie storna (PDF)

Hlásenie poistnej udalosti – poistenie batožiny (PDF)

Splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa na cestu do zahraničia v sprievode cudzej osoby (PDF)