REZERVÁCIA DOVOLENKY

Ako je možné rezervovať dovolenku?

Rezervácia dovolenky

Rezerváciu dovolenky je možné vykonať:
1. emailom na emailovú adresu ckvive@ckvive.sk,
2. telefonicky na rezervačnej centrále 055/381 35 25, 0911 944 496, 0911 513 658,
3. osobne na pobočke v Košiciach (Alžbetina 26).

Platba dovolenky

Platbu dovolenky je možné vykonať:
1. bankovým prevodom na účet cestovnej kancelárie,
2. vkladom na účet cestovnej kancelárie,
3. v hotovosti na pobočke (do sumy 5000 €).

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 4025905795/7500
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2590 5795
SWIFT: CEKOSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1480779002/1111
IBAN: SK93 1111 0000 0014 8077 9002
SWIFT: UNCRSKBX

Variabilný symbol: rezervačné číslo pridelené pri rezervácii dovolenky

Na stiahnutie

Zmluva o obstaraní zájazdu (bez poistenia)(PDF)

Zmluva o obstaraní zájazdu (s poistením)(PDF)