Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky CK VIVE

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CK VIVE (ďalej len všeobecné podmienky) platné pre všetky  zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK VIVE, sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva), ktorú CK VIVE uzatvára s objednávateľom zájazdu a v súlade so zákonom č. 281/2001. Z.z.

I. Zmluvný vzťah

 1. Účastníci zmluvného vzťahu sú:
 2. a) CK VIVE, so sídlom Dubová 7, 080 01 Prešov, Slovenská republika (ďalej len CK) a
  b) Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba (ďalej len objednávateľ).
 3. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy alebo akceptáciou zmluvy objednávateľom resp. vyplnením zmluvy prostredníctvom internetu a jej potvrdením zo strany CK.
 4. Zmluva platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie  svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
 5. Obsah zmluvy sa určuje podľa ponuky, cenníka, dodatočných ponúk CK objednávateľom potvrdených objednávok a týchto všeobecných podmienok resp. osobitných podmienok priložených k zmluve.


II. Cenové podmienky​

 1. Ceny zájazdov a súvisiacich služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami, dojednanými písomnou dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ vždy sám pred uzatvorením zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
 2. CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť ceny zájazdu v prípade že dôjde k:
 3. a) Zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných hmôt, zvýšeniu platieb spojených s dopravou.
 4. b) Zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere viac ako 5%, ak k tomu zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom  zájazdu.
 5. Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím  zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
 
 1. Objednávateľ je povinný do 5 dní od účinnosti oznámenia o zvýšení ceny zájazdu uhradiť CK rozdiel v cene zájazdu. Pri porušení záväzku úhrady navýšenej ceny zájazdu zo strany objednávateľa má CK právo odstúpiť od zmluvy, tým nie je dotknuté právo CK na náhradu škody.

 III. Platobné podmienky

 1. CK má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.
 2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy po prijatí objednávateľom podpísanej zmluvy alebo akceptovaní zmluvy objednávateľom resp. vyplnení zmluvy prostredníctvom internetu a jej potvrdením zo strany CK. Výška zálohy a časový rozvrh platieb je dohodnutý nasledovne:
 3. a) Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť zálohu vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb, táto záloha je splatná ihneď po podpísaní zmluvy.
 4. b) Najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu v prípade jednotlivcov, najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu v prípade organizovaných skupín, je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny doposiaľ objednaných služieb.
 5. c) V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb.
 6. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny dosiaľ objednaných služieb. Objednávateľ je povinný dodržiavať termíny na platby ceny zájazdu, prípadne iných objednaných služieb alebo súvisiacich platieb. V prípade, že objednávateľ nedodrží termín úhrady celej ceny dosiaľ objednaných služieb, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto všeobecných podmienok.

Čítať ďalej.

Na stiahnutie

Všeobecné zmluvné podmienky (PDF)