Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok cestovnej kancelárie VIVE

Reklamačný poriadok platný pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované CK VIVE uplatňovaný v súlade so zákonom č. 281/2001. Z.z. a zákonom č. 250/2007 Z. z.

1. V prípade, že CK neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu alebo objektívne nižšej kvalite, ako bolo dohodnuté v zmluve, má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK (partnerská cestovná kancelária, dodávateľ služby, alebo ním poverená osoba).
2. Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. V prípade nedodržania tohto postupu právo na reklamáciu nevzniká.
3. Ak sa dodávateľovi služby alebo zástupcovi CK nepodarí na mieste zjednať nápravu, je potrebné o tejto skutočnosti vykonať písomný záznam s objednávateľom.
4. Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť najneskôr do 3 mesiacoch od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Pre uznanie nárokov z reklamácie objednávateľ predloží hore uvedený písomný záznam.
5. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK povinná odpovedať písomnou formou najneskôr v lehote 30 dní od dodržania reklamácie.
6. CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste, u sprievodcu, v hoteli alebo u inej organizácií.
7. CK neručí a nezodpovedá za majetok účastníkov zájazdu v prípade jeho poškodenia, straty alebo krádeže.
8. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
9. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK alebo okolností na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu resp. zľavu týchto služieb.
10. V prípade že dôjde k overbookingu ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení v rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené.
11. Ak objednávateľ bez porušenia povinností CK nevyčerpal niektorú zo zmluvne dohodnutých služieb, nemá voči CK právo na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu ani jej časti, právo na zľavu z ceny zájazdu ani iné ďalšie nároky voči CK sú vylúčené.
12. Práva, ktoré objednávateľovi prípadne vznikli z dôvodov, že mu bol proti jeho vôli odmietnutý nástup do lietadla, že bol jeho let zrušený alebo má meškanie a ktoré mu z týchto dôvodov priznáva Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.261/2004 z 11.2.2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, objednávateľ uplatní u príslušného leteckého dopravcu. Iné ďalšie nároky voči CK sú vylúčené.
13. V prípade, že sa objednávateľ nedostaví alebo zmešká odlet, má CK nárok na úhradu plnej ceny zájazdu.
14. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny trasy, typu dopravného prostriedku, časov odchodov a návratov zo zájazdu. V prípade uvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa. Uvedené nezávažné zmeny programu nemôžu byť predmetom reklamácie a CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi, z týchto dôvodov ani nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.
15. CK upozorňuje na možné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu nepredvídaných okolností ako sú nepriaznivé počasie, preplnenosti vzdušných koridorov, čakanie na hraničných prechodoch, prípadne z technických a iných prevádzkových dôvodov, čo môže viesť k predĺženiu plánovanej doby prepravy. Odporúča preto objednávateľovi aby pri organizácií návratu zo zájazdu a plánovaní prípojov bral do úvahy možnosť vzniku podobných situácií. V prípade omeškania prepravného prostriedku nevzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za omeškaný čas alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom, ani na odstúpenie zmluvy o zájazde. Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazde.
16. Objednávateľ si je vedomý, že CK nemá vplyv na pridelenie sedadiel v lietadle a ani na výber izieb v ubytovacom zariadení, ktoré sú vo výlučnej kompetencií leteckého dopravcu resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Tieto skutočnosti preto nie je možné reklamovať ako nedostatok zmluvne dohodnutých služieb.
17. CK nenesie žiadnu zodpovednosť za batožinu a iné veci objednávateľa. Za poškodenie, zničenie, omeškanie alebo stratu batožiny počas prepravy resp. počas ubytovania zodpovedá v plnom rozsahu letecký dopravca, iný verejný prepravca resp. prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia u ktorého je potrebné bezodkladne uplatniť práva priznané všeobecnými záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami.
18. CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých nepredvídaných okolností.
19. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené najmä na dopravu, transfer a prihlásenie resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení. Lety môžu niekedy presiahnuť aj polnoc, pričom sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. Na základe medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu zvyčajne ubytovaní najskôr o 14.00 hodine a v deň odchodu musia opustiť izbu do 10.00. Skorý príchod, či neskorší odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. V prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané.
20. Objednávateľ je zodpovedný za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie bez poškodenia. Ubytovateľ má právo na začiatku pobytu vybrať kauciu, ktorá bude po skončení pobytu vrátená v plnej výške, ak nedôjde k poškodeniu ubytovacieho objektu.
21. Objednávateľ je povinný plne uhradiť prípadné vzniknuté škody v ubytovacom zariadení, prepravnom resp. dopravnom prostriedku a inom zariadení, kde čerpal služby zabezpečené podľa zmluvy. Ak bude objednávateľ z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený, alebo voči nemu bude uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností ustanovenými právnymi predpismi platnými a účinnými v mieste pobytu, nemá v CK právo na náhradu akejkoľvek škody, nákladov, alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.
22. Malé zmeny zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia alebo zahraničného partnera (organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, fakultatívnych výletov, stavebná činnosť a pod.) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom na zájazd. Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie a CK ich nemôže ovplyvniť.
23. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.04.2015.

Na stiahnutie

Reklamačný poriadok (PDF)